A+ A A-

Uprava za vjerske poslove

Uprava za vjerske poslove

Direktor Uprave za vjerske poslove je Ismail ef. Smajlović.

Sjedište: Ulica Zelenih beretki 17, 71 000 Sarajevo

Tel./fax: 033/533-172

Email: uprava.vp@rijaset.ba 

Član 19 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Uprave za vjerske poslove na sljedeći način:

- Uprava za vjerske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području vjerskog života Islamske zajednice, koji se odnose na:

a) imamet; hatabet; mektebsku nastavu; hifz Kur'ana; posebne programe: daru-l-Kur'an, daru-l-hadis; zekat; sadekatu-l-fitr; hadž; umru; dženazu; ramazan; Bajrame; mubarek-noći; šerijatska vjenčanja; akiku; nadijevanje muslimanskih imena; sunetluk; obdaništa; programe za mlade; obuku odraslih; programe za žene; vjerske programe u oružanim snagama, policiji, zatvorima, bolnicama, kolektivnim boravcima; mevlude; tevhide; zikrove; vazove; predavanja; saradnju sa derviškim ustanovama/tarikatskim udruženjem; programe bošnjačkih dovišta; temelj; sljeme, useljenje; odnose sa džematom; članarinu; uvakufljavanje i razvijanje kulture uvakufljavanja; sadaku i sergiju; halal standarde; islamsko bračno savjetovanje; islamsko porodično savjetovanje; programe podrške jetimima; pripremu i realiziranje programa za osobe s posebnim potrebama; vjerske sadržaje u vjerskom turizmu i dr;

b) izradu strategija, planova i programa, projekata, izvještaja, te vođenje ovih aktivnosti na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz svoje nadležnosti; saradnju s nadležnom upravom na izradi sadržaja nastavnih planova, programa i udžbenika vjeronauke u javnim i privatnim školama;

c) inspekciju; nadzor; propisivanje sadržaja i organiziranje stručnih ispita za imame, hatibe, muallime i muallime; praćenje razvoja kadrova; predlaganje imenovanja, raspoređivanja i razrješenja imama, hatiba, muallima i muallima, vaiza; takmičarske, društvene i sportske programe za učesnike u obučavanju i projektima koje vodi Uprava;

d) izradu kriterija i standarda za ocjenjivanje rada imama, hatiba, muallima, muallima, vaiza i ocjenjivanje njihova rada; provođenje propisa o pitanjima iz svoje nadležnosti; pripremanje i predlaganje propisa iz svoje nadležnosti; uspostavu baze podataka iz svoje nadležnosti; kategorizaciju i vođenje registara džemata i medžlisa; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Uprava za vjerske poslove vrši nadzor nad poslovima i radom Ureda za zekat, Agencije za certificiranje halal kvalitete i Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS), kao organizacionim jedinicama i ustanovama Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Biografije direktora Ismaila ef. Smajlovića

Ismail Smajlović rođen je u Glumini kod Zvornika 17. aprila 1964. godine, gdje je pohađao osnovnu školu. Srednje obrazovanje je stekao u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu 1983. godine. Diplomirao je na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu, gdje je nastavio i postdiplomski studij na Katedri za psihologiju i pedagogiju. Oženjen je i ima troje djece.

Prvo radno iskustvo stekao je radeći kao imam, u gradskom džematu u Sanskom Mostu 1983. godine u Hamza-begovoj džamiji sve do odlaska na služenje vojnog roka. Kao imam radio je i u džematu Bilalići Odbor islamske zajednice Teočak, gradskom džematu općine Kreševo gdje je obnašao i dužnost vjerskoprosvjetnog referenta za područje Odbora Islamske zajednice Kreševo, a od 1990. kao imam radio je u džematu Hrasnica u Sarajevu.

U periodu od 1996. do 1998. godine obnašao je dužnost glavog imama u Odboru Islamske zajednice Sarajevo, nakon čega je radio u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu do 1999. godine, kada je imenovan za vojnog muftiju gdje je ostao sve do aprila 2014. godine.

Učestvovao je u radnoj grupi za uspostavu vjerske službe u vojsci i izradi potrebnih dokumenata na kojima se temelji i razvija djelatnost Vojnog muftijstva. Autor je posebnih izdanja Priručnik za rad imama u vojsci i zbornika radova pod nazivom Europian Muslims Today, te jedan od autora Zbornika radova okruglog stola Imamska služba u vojsci, kao i velikog broja objavljenih radova u glasilima Islamske zajednice (Zbornici, Glasnik, Preporod, Muallim, Novi Horizonti i sl.) kao i drugim listovima (Bošnjak, Oslobođenje i dr.). Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija gdje su tretirane teme vjerskog identiteta muslimana u razvijenim zemljama i organizaciji vjerske službe u vojsci.