edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Muftijstvo vojno

Sjedište: Sarajevo

Adresa: Ul. Hamdije Kreševljakovića, broj 98, Sarajevo

Telefon: 00387-33-285-590

                00387-33-285-529

fax: 00387-33-286-691

e-mail: uredvmbih@gmail.com

Muftija: Hadis ef. Pašalić.

Ured: Muhamed-ef. Okić, stručni savjetnik vojnog muftije, i Anes Buljetović, tehnički sekretar

Osnivanje Vojnog muftiluka

Protokol o organiziranju i funkcioniranju vjerske službe muslimana u Federalnom ministarstvu odbrane i Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, potpisan 25. septembra 1999. godine.

Organizaciona struktura:

1. Ured vojnog muftije

2. Ured glavnog imama

3. Ured brigadnog imama

4. Ured bataljonskog imama

Ured vojnog muftije aktivno učestvuje u procesu reforme i transformacije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Od osnivanja Muftijstva 1999. godine, pa do jula 2014. godine, dužnost vojnog muftije obavlja Ismail-ef. Smajlović, poslije kojeg tu dužnost preuzima i obnaša Hadis-ef. Pašalić.

vojno muftijstvo uposlenici

Glavni imam

Vojni muftiluk je organiziran primjereno vojnoj strukturi, te zbog specifičnosti zadataka i opsega djelovanja u svojoj strukturi ima vojne imame. Rad vojnih imama nadzire i usmjerava glavni imam u Oružanim snagama. U vojnom muftijstvu je uposleno 12 (dvanaest) imama u statusu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Karakteristične aktivnosti

Vojni muftiluk je integrisan u sve sfere odbrane, uspostavljen u skladu sa standardima vjerskih službi modernih vojski, spreman za nove izazove u multireligijskom i multinacionalnom kolektivu, postao je nezaobilazna cjelina u sistemu odbrane BiH.

Imamska služba u Vojnom muftijstvu brine o vjerskom životu muslimana angažiranih u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.  Poslovi vojnih imama čuvaju tradiciju imamskog poziva prema organizacionoj strukturi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i standardima vojne vjerske službe NATO-a.

Biografije uposlenika

Vojni muftija HADIS (Junuz) PAŠALIĆ

hadis pasalic 2Hadis Pašalić je rođen 18.06.1966. godine u Zenici. U rodnom gradu je završio osmogodišnju školu, a Gazi Husrev-begovu medresu 1986. godine u Sarajevu. Nakon završene medrese nastavlja studij na Univerzitetu El-Azhar u Kairu. Po izbijanju agresije 1992. godine, napušta redovni studij i uključuje se u redove Armije Republike BiH. U Armiji Republike BiH obavljao je niz značajnih dužnosti, a završetak rata dočekao je u činu natkapetana. Profesionalnu vojnu karijeru nastavlja u Zajedničkoj komandi Vojske Federacije BiH. Diplomu Islamskog pedagoškog fakulteta stekao je u Zenici, a vojno-stručno obrazovanje upotpunjuje završetkom Komandno-štabne škole u Pazariću, nakon čega je 1998. godine unaprijeđen u čin majora. Godine 1999. učestvuje u Radnoj grupi za uspostavu Vojnog muftijstva, a po uspostavi istog imenovan je za Glavnog imama Vojske Federacije BiH. U procesu reforme odbrambenog sistema Oružanih snaga BiH učestvovao je u Radnoj grupi za uspostavu vjerske službe u vojsci i izradi potrebnih dokumenata na kojima se temelji i razvija djelatnost Vojnog muftijstva. Dužnost Glavnog imama u Oružanim snagama BiH obavlja od 2007. godine.

Za zalaganja i doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu više puta je pohvaljivan i nagrađivan, a 1995. godine nagrađen je nagradom ''Pištolj sa posvetom'' Komandanta 3. korpusa Armije RBiH. Tokom profesionalne vojne karijere pismeno je pohvaljivan 1997., 2001. i 2009. godine, a Ministar odbrane 2004. godine dodjeljuje mu nagradu ''Sat sa posvetom''.  

Učestvovao je u pripremi i izradi stručnih izdanja Vojnog muftijstva: ''Priručnika za rad imama u vojsci'', ''Zbornika radova: Imamska služba u vojsci'' i ''Priručnika za mukabelu''. Kao Glavni imam, kroz internacionalne susrete stekao je iskustva o vjerskim službama Armije SAD, Malezije, Saudijske Arabije i Holandije.

Govori arapski jezik i služi se engleskim jezikom.

Živi u Zenici sa suprugom i troje djece.

 

Stručni savjetnik Vojnog muftije MUHAMED (Sakib) OKIĆ 

Muhamed-OkicRođen 10.07.1984. g. u Tuzli. Osnovnu školu završio je u Srebreniku 1999. g., a potom Behram-begovu medresu u Tuzli 2003. g. Nakon školovanja u Medresi upisuje  studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu kojeg završava 2007. g. Pored nastavnog procesa, bio je uključen u brojne studentske vannastavne aktivnosti. Trenutno pohađa nastavu na postdiplomskom studiju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Objavljivao je radove u glasilima IZ-e (Glasnik i Novi Muallim).

Tokom školovanja u Medresi bio je angažiran kao mujezin i imam u Behram-begovoj džamiji. Jednu godinu honorarno je radio kao imam na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Nakon završenog studija, dvije godine provodi u Sakramentu (Kalifornija, SAD), u kojem, obnašajući ulogu imama, hatiba i mualima, zajedno sa džematlijama osniva novi bošnjački džemat i uči engleski jezik na American River Collegeu. Po povratku u BiH radio je kao vjeroučitelj u Osnovnoj školi u Srebreniku i kao honorarni imam na području Medžlisa IZ Tuzla. Muhamed Okić trenutno živi u Sarajevu, oženjen je i otac je jedne kćerke i sina.

 

Referent za administrativno tehničke poslove Anes (Adnan) Buljetović

anes buljetovicRođen je 12.08.1989. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Brezi, nakon koje je upisao Elektro-tehničku školu u Brezi, koju završava 2008. godine. Po završetku srednje škole aktivno se bavi sportom, da bi 2010. godine zbog postignutih rezultata u borilačkim sportovima proglašen za najboljeg sportistu općine Breza. Iste godine prijavljuje se na konkurs za prijem profesionalnih vojnih lica u početnom činu vojnika OS BiH. U Oružanim snagama Bosne i Hercegovine obavlja vojno-administrativne poslove sve do septembra 2020. godine, kada biva primljen za referenta za administrativno tehničke poslove u Vojnom muftijstvu. Za predano izvršavanje zadataka, profesionalizam i kreativnost u poslu nagrađivan je: Pohvalom komandanta brigade, Pohvalom Operativne komande, Novčanom nagradom Ministra odbrane BiH.

Anes Buljetović trenutno živi u Sarajevu, oženjen je i otac jedne kćerke.

Glavni imam NESIB (Fehim) HADŽIĆ

Nesib-HadzicRođen 1972. godine u Željeznom Polju u zaseoku Balačići. Nakon osnovne škole, koju je završio u Željeznom Polju, 1987. godine je upisao, a 1991. godine završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po završetku Medrese uspješno školovanje nastavio je na ITF, današnji FIN u Sarajevu. U tom periodu uključen je u organiziranje pokreta otpora. Po otpočinjanju agresije na RBiH, odmah se, u rodnom mjestu, uključuje u redove Armije RBiH i na taj način napušta studije na FIN-u u Sarajevu.

U toku rata nekoliko puta je pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. IPF u Zenici završava sa prvom generacijom njenih svršenika. Po stjecanju uvjeta 1999. godine upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu, koji, uz prekid od dvije godine studiranja, završava 2006. godine. Nesib Hadžić radi u Sarajevu. U toku rata je stupio u bračnu zajednicu u kojoj ima dva sina i kćerku, s kojima trenutno živi u Sarajevu.

 

Štabni imam SALIH (Halid) GRABUS

Salih-GrabusRođen 25.03.1970. godine u Željeznom Polju, općina Žepče. Osnovnu školu završio u Željeznom Polju a nakon toga Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1989. godine. Nakon odsluženja vojnog roka bivše JNA uposlen je kao imam, hatib i muallim u džematu Vrselje, MIZ Zenica, i tu ostaje do izbijanja agresije na našu zemlju 1992. godine. Dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RBiH i u A RBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je ranjen i nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je na Odsjeku Pedagogije stekao zvanje profesora pedagogije. Magistrirao je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju, sigurnosne studije i bezbjednost na Odsjeku Međunarodna saradnja i diplomatija. Salih Grabus trenutno živi u Brčkom, oženjen je i otac dvoje djece.

 

Brigadni imam SEJDALIJA (Rašid) HRNJIĆ

Sejdalija-HrnjicRođen 05.01.1968 godine u Glodima, općina Zvornik. Osnovnu školu završio u D.Kamenici 1983. godine, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1987. godine. Po završetku medrese odlazi na odsluženje vojnog roka u JNA. Godine 1999. zaposlen je kao imam u Džematu Grbavci, Medžlis IZ Zvornik, gdje je radio do početka agresije na R BiH. Aktivno se uključio u odbranu R BiH na području općine Zvornik gdje je bio pripadnik AR BiH. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje na Fakultetu poslovne ekonomije, smjer Javna uprava, kojeg završava 2006. godine. Sejdalija Hrnjić živi u Tuzli, oženjen je i otac troje djece.

 

Brigadni imam IBRAHIM (Ramo) ĆATIĆ

Ibrahim-CaticRođen 25.02.1969. godine u mjestu Žulja, općina Nevesinje. Nakon završetka osnovne škole, upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava školske 1988/89. godine. Po odsluženju vojnog roka u bivšoj JNA, honorarno je angažovan na poslovima imama u džematu Žulja, Medžlis IZ Mostar, gdje radi dvije godine, do otpočinjanja agresije na BiH. Dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RBiH i u A RBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je bio ranjen, a nekoliko puta je pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. U vrijeme agresije na BiH, juna 1992. godine, ubijena mu je majka od strane srbočetničkog agresora, kao i više članova bliže familije. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje na Nastavničkom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru - Odsjek vjeronauke, gdje diplomira 2004. godine i stiče zvanje nastavnika islamske vjeronauke. Nakon toga školovanje nastavlja kao vanredan student na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu - Odsjek teološki, koji uspješno završava 2011. godine. Ibrahim Ćatić trenutno živi u Mostaru, oženjen je i otac dvoje djece.

 

Brigadni imam NIHAD (Jakub) ZUKORLIĆ

Nihad-ZukorlicRođen 10. 06. 1972. godine u Orlju, općina Tutin, Srbija. Osnovnu školu završio je u mjestu Ribariće u Sandžaku. Nakon završene osnovne škole upisao je i 1992. godine završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po izbijanju agresije na našu zemlju 1992. godine dobrovoljno se prijavljuje kao borac u ARBiH i u ARBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje na Fakultetu za poslovne studije, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, gdje je diplomirao 2009. godine. Nihad Zukorlić je oženjen i otac je tri kćerke i dva sina. Živi i radi u Sarajevu kao brigadni imam u brigadi Taktičke podrške OS BiH.

 

Brigadni imam HARIS (Hamed) HADŽIĆ 

Haris-HadzicRođen je 29.06.1973.godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Butmiru, nakon čega upisuje i završava Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po završetku medrese uposlen je kao honorarni muallim u džematu Briješće brdo na punktu Čikma, a kao muallim i hatib angažovan je u Čagrdžijinoj džamiji u vremenu od septembra 1991. g do marta 1992. g. i tu ostaje do izbijanja agresije na našu zemlju 1992. godine. Dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RBiH i ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavlja školovanje na Nastavničkom fakultetu u Mostaru, gdje je na Odsjeku vjeronauke stekao zvanje nastavnika vjeronauke. Školovanje nastavlja na Fakultetu islamskih nauka – Odsjek teološki i stiče znanje profesora islamske teologije. Haris Hadžić živi u Sarajevu, oženjen je i otac je dvije kćerke i jednog sina.

 

Brigadni imam BEĆIR (Redžo) MEŠTROVAC

Becir-MestrovacRođen 10.01.1968.godine u selu Lendići, općina Jajce. Osnovnu školu završio je u selu Kruščica, a nakon toga upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 1986. godine. Nakon odsluženja vojnog roka zaposlen je kao imam u džematu Bešpelj, MIZ Jajce, gdje radi do početka agresije na BiH. Dobrovoljno se prijavljuje kao borac  u A RBiH i u A RBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata završio je studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsijek sociologija, i tako stekao diplomu profesor sociologije. Bećir Meštrovac je oženjen i otac je jedne kćerke. Trenutno radi u Banjoj Luci.

 

Brigadni imam JAKUB (Hikmet) MURATOVIĆ

Jakub-MuratovicRođen 02.06.1968.godine u mjestu Grajani, općina Visoko. Osnovnu školu završio u mjestu Buci - Visoko1983. godine. Iste godine upisao je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu i uspješno završio 1987. godine. Nakon odsluženja vojnog roka u bivšoj JNA, 1988. godine upisuje se na FIN u Sarajevu. Četvrtu godinu studija na ovom fakultetu prekida u 1992. godine zbog izbijanja agresije na Bosnu i Hercegovinu, da bi isti studij okončao 2004. godine. Po izbijanju agresije dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RBiH i u A RBiH ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko  puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Jakub Muratović živi u Visokom, oženjen je i otac je dvoje djece.

 

Bataljonski imam ALDIN (Nihad) HODŽIĆ

Aldin HodzicRođen je  20.07.1985. godine u Sarajevu. Nakon završetka osnovne škole u rodnom gradu, upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 2004. godine. U toku školovanja u medresi u periodu 2001-2004. godine uči hifz pred muhaffizom dr. Dževad Šošićem i hifz okončava 2004. godine. Nakon završene medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, i u isto vrijeme biva angažovan kao honorarni imam u Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo.  Godine 2006. prekida studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i odlazi na studij na Islamski univerzitet u Medini. Prvo završava jednoipogodišnji kurs za učenje arapskog jezika, predviđen za studente koji ne govore arapski jezik, a zatim se upisuje na Fakultet za Kur'an (Kullijjetu’l-Kur’ani’l-Kerim). Godine 2013. diplomirao je na Fakultetu za Kur'an i vraća se u Bosnu i Hercegovinu. Naredne, 2014. godine, potpisuje ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu službu, i danas radi kao vojni imam u OS BiH.

Aldin Hodžić trenutno živi u Sarajevu, oženjen je i otac je kćerke i sina.

  

Bataljonski imam ADNAN (Nurija) KOVAČEVIĆ

adnan kovacevicRođen je 23.08.1988. godine u mjestu Poratje – Zenica gdje je završio Osnovnu školu, nakon koje je upisao Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 2007. godine. Po završetku Medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu – Odsjek teološki i stiče zvanje profesora islamske teologije. Tokom studija na Fakultetu islamskih nauka radio je kao honorarni imam na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Godine 2013. prijavljuje se na konkurs za prijem profesionalnih vojnih lica u početnom činu vojnika OS BiH, te kao vojnik radio je do januara 2020. godine kada je promovisan u imama u Vojnom muftijstvu. Iste godine završio je oficirski kurs na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Velikoj Britaniji. Trenutno obavlja poslove bataljonskog imama u kasarni "7. muslimanske brigade" u Zenici.

Adnan Kovačević trenutno živi u Sarajevu, oženjen i otac dvoje djece.

 

Brigadni imam MEHMED (Sakib) LATIĆ

Mehmed-L.Rođen 01.04.1970. godine u Pridvorcima, općina G. Vakuf. Osnovnu školu završio je u mjestu Biljani, općina Ključ, a potom upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava školske 1989/90. godine. U akademskoj 1990/91. godini upisuje studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje ga zatiče agresija na Bosnu i Hercegovinu. Po izbijanju agresije odmah se uključuje u redove Armije RBiH, gdje ostaje do kraja rata. U toku rata je nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje i 2009. godine diplomira na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Mehmed Latić radi u Ustikolini, a sa suprugom i dvoje djece živi u Sarajevu.

 

Bataljonski imam RAGIB (Sakib) NEŠUST

Ragib-NesustRođen 04.10.1970. godine u Jajcu. Osnovnu školu završio je u Jajcu. Nakon osnovne škole upisao je i završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1989. godine. Prije rata radio kao imam u džematu Kruščica, MIZ Jajce. Po izbijanju agresije na našu zemlju 1992. godine, dobrovoljno se prijavljuje kao borac u A RbiH, u kojoj ostaje do kraja rata. U toku rata je ranjen i nekoliko puta pohvaljivan i nagrađivan za zasluge i doprinos u odbrani BiH. Po završetku rata potpisuje ugovor o prijemu u profesinalnu vojnu službu, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavio je školovanje, a po stjecanju zvanja nastavnika vjeronauke na Pedagoškom fakultetu u Mostaru nastavio je studije na IPF u Bihaću gdje je stekao zvanje profesora islamske vjeronauke. Nešust Ragib živi u Turbetu, oženjen je i otac dvoje djece.

 

Bataljonski imam ENVER (Halid) MERDIĆ 

Enver-MerdicRođen je 27.10.1971. godine u mjestu Cerovac, općina Tešanj. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a nakon toga Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. U januaru 1992. godine napušta bivšu JNA, gdje je bio na odsluženju vojnog roka. Po izbijanju agresije na BiH, od aprila 1992. godine, dobrovoljno se prijavljuje u redove ARBiH i tu ostaje do kraja rata, mijenjajući dužnosti od vojnika do K-danta bataljona. U toku rata dva puta je lakše ranjavan, a za doprinos u odbrani BiH više puta je pohvaljivan. Po završetku rata potpisuje Ugovor o prijemu u PVS, gdje i danas radi kao vojni imam u OS BiH. Nakon rata nastavlja školovanje na Nastavničkom fakultetu u Mostaru, a kasnije i na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, gdje stiče zvanje profesora islamske vjeronauke. Enver Merdić trenutno živi i radi u Bihaću, oženjen je i otac petero djece.