edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Uprava za ekonomske i financijske poslove

Uprava za ekonomske i financijske poslove

Direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove je Zejnil Rebihić.

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Mail: uprava.efp@rijaset.ba 

Član 21 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Uprave za ekonomske i finansijske poslove na sljedeći način:

- Uprava za ekonomske i finansijske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području ekonomije i finansija Islamske zajednice, koji se odnose na:

a) sistem ekonomskog poslovanja i ostvarivanja prihoda Islamske zajednice na sva tri nivoa; strategiju ekonomskog razvoja Islamske zajednice; planove i programe ekonomskih djelatnosti Islamske zajednice, izrade projekata samostalnog i udruženog privrednog djelovanja; investicije; investicijsko i tekuće održavanje potreba na višem nivou Islamske zajednice;

b) hadž; umru; usmjeravanje, koordiniranje i nadziranje djelatnosti vezanih za vakufe; fondove: Pomoć povratničkim džematima, Pomoć penzioniranim imamima, stipendije, povratnike, fukara i mesakin; društvenokorisne projekte i projekte društvene brige; Bujut fond; druge fondove, agencije, urede, direkcije, organe i organizacije; humanitarne aktivnosti;

c) samostalno vođenje ili partnerstvo u bezinteresnim bankama, osiguravajućim društvima, poljoprivrednoj proizvodnji, prehrambenoj industriji, turizmu i vjerskom turizmu, trgovini, građevinarstvu, industriji; obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti.

d) finansijsko-računovodstvene potrebe Islamske zajednice; budžet; fondove; sistem finansiranja na višem, srednjem i nižem nivou Islamske zajednice;

e) Saradnju u planiranju, organiziranje i provođenje prikupljanja sredstava zekata; sadekatu-l-fitra; kurbana; članarine; Fond solidarnosti iz članarine; prilozi i sergije; donacije; kirije; rente; dividende; posebni prihodi; krediti; lizing;

f) finansijsko-računovodstvene potrebe Sabora Islamske zajednice, Vijeća muftija, kancelarije reisu-l-uleme, disciplinsko-pravosudnih organa Islamske zajednice i drugih organa i organizacija na najvišem nivou Islamske zajednice; sistem računovodstva na sva tri nivoa Islamske zajednice; internu reviziju.

g) izradu strategija, planova, programa, analiza, izvještaja, obrazaca, formulara, instrukcija, uputstava; izradu završnih računa; izradu pravnih propisa iz svoje nadležnosti; treninge, savjetovanje i obuku kadrova;

Uprava za ekonomske i finansijske poslove vrši nadzor nad poslovima i radom Vakufske direkcije, Gazi Husrev-begovog vakufa, Ureda za društvenu brigu, vakufa, centara za stare, jetime i samohrane osobe te privrednih društava čiji je osnivač Rijaset Islamske zajednice.

Biografija direktora Zejnila Rebihića

Zejnil Rebihić rođen je u Travniku 08. februara 1982. godine gdje je završio osnovnu školu. Srednje obrazovanje stekao je u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku 2002. godine. Zvanje diplomirani ekonomista stekao je na Internacionalnom islamskom univerzitetu u Maleziji 2007. godine. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje radi na tezi Islamsko Bankarstvo i finansije.

Radno iskustvo započeo je 2008. godine u Bosna Bank Internacional dd u Sarajevu gdje radi u Sektoru za operacije na poslovima: saradnika za izdavanje garancija i akreditiva, dokumentarno poslovanje, operacije u unutrašnjem platnom prometu, operacije u međunarodnom platnom prometu. U Sektoru za poslovanje sa stanovništvom obavlja sljedeće poslove: saradnik za analizu finansiranja, poslovi na akviziciji novih klijenata, realizacija odobrenih finansiranja, operativni rad sa dokumentacijom. Također obavlja i poslove u Sektoru za poslovanje sa pravnim licima: rad na akviziciji novih klijenata, analiza finansiranja, rad na projektnim finansiranjima, implementacija finansiranja, praćenje kašnjenja u naplati, implementacija posebnih kreditnih linija u kojima je Banka uzela svjetsko učešće (Među njima kreditna linija Svjetske Banke, Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, kao i kreditne linije Republike Turske), aktivnosti u okviru Sarajevo Business Foruma (uspostavljanje kontakata sa međunarodnim biznisima i investitorima), aktivno učešće u poboljšanju procesa rada i obrade zahtjeva, praćenje trendova u poslovnom okruženju u BiH i regionu.

Učesnik je većeg broja domaćih i međunarodnih seminara, a neki od njih su: 2009 – Commerz Bank Frankfurt – Seminar na temu trendovi dokumentarnog poslovanja te prilagođavanje proizvoda ekonomskim trendovima; 2011. Seminar održan u Banka Asya Turska upravljanje risk menadžmentom u Islamskim Bankama; 2014 – Albaraka Turk Participation Bank – Edukacija je održana u Al baraka Banci u Turskoj i trajala je mjesec dana. Cilj edukacije je bio da se uradi on job trening; 2009 – Udruženje Banaka – Seminar je održan na temu uloge dokumentarnog poslovanja u biznisu; 2013 - Udruženje Banaka – Seminar održan na temu risk menadžmenta u bankama te načini kalkulacije; te BBI Akademije 2009. i 2010. na teme: Kreditna analiza fizičkih lica; Dokumentarno poslovanje; Upravljanje deviznim pozicijama u BBI Banci; Razvoj islamskog bankarstava.