zekat online uplata

A+ A A-

Uprava za ekonomske i financijske poslove

Uprava za ekonomske i financijske poslove

Direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove jeMuhedin Garanović.

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Mail: uprava.efp@rijaset.ba 

Član 21 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Uprave za ekonomske i finansijske poslove na sljedeći način:

- Uprava za ekonomske i finansijske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području ekonomije i finansija Islamske zajednice, koji se odnose na:

a) sistem ekonomskog poslovanja i ostvarivanja prihoda Islamske zajednice na sva tri nivoa; strategiju ekonomskog razvoja Islamske zajednice; planove i programe ekonomskih djelatnosti Islamske zajednice, izrade projekata samostalnog i udruženog privrednog djelovanja; investicije; investicijsko i tekuće održavanje potreba na višem nivou Islamske zajednice;

b) hadž; umru; usmjeravanje, koordiniranje i nadziranje djelatnosti vezanih za vakufe; fondove: Pomoć povratničkim džematima, Pomoć penzioniranim imamima, stipendije, povratnike, fukara i mesakin; društvenokorisne projekte i projekte društvene brige; Bujut fond; druge fondove, agencije, urede, direkcije, organe i organizacije; humanitarne aktivnosti;

c) samostalno vođenje ili partnerstvo u bezinteresnim bankama, osiguravajućim društvima, poljoprivrednoj proizvodnji, prehrambenoj industriji, turizmu i vjerskom turizmu, trgovini, građevinarstvu, industriji; obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti.

d) finansijsko-računovodstvene potrebe Islamske zajednice; budžet; fondove; sistem finansiranja na višem, srednjem i nižem nivou Islamske zajednice;

e) Saradnju u planiranju, organiziranje i provođenje prikupljanja sredstava zekata; sadekatu-l-fitra; kurbana; članarine; Fond solidarnosti iz članarine; prilozi i sergije; donacije; kirije; rente; dividende; posebni prihodi; krediti; lizing;

f) finansijsko-računovodstvene potrebe Sabora Islamske zajednice, Vijeća muftija, kancelarije reisu-l-uleme, disciplinsko-pravosudnih organa Islamske zajednice i drugih organa i organizacija na najvišem nivou Islamske zajednice; sistem računovodstva na sva tri nivoa Islamske zajednice; internu reviziju.

g) izradu strategija, planova, programa, analiza, izvještaja, obrazaca, formulara, instrukcija, uputstava; izradu završnih računa; izradu pravnih propisa iz svoje nadležnosti; treninge, savjetovanje i obuku kadrova;

Uprava za ekonomske i finansijske poslove vrši nadzor nad poslovima i radom Vakufske direkcije, Gazi Husrev-begovog vakufa, Ureda za društvenu brigu, vakufa, centara za stare, jetime i samohrane osobe te privrednih društava čiji je osnivač Rijaset Islamske zajednice.