A+ A A-

Ured za hadž i umru

Ured za hadž i umru

Rukovodilac Ureda za hadž i umru je Sadžid Ramić.

Sjedište: Ulica Zelenih beretki 17, 71 000 Sarajevo

Tel./fax: +387/33/533-172

Mail: uredzahadziumru@rijaset.ba 

Član 25 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Ureda za hadž i umru na sljedeći način:

- Ured za hadž i umru obavlja stručne poslove Rijaseta koji se odnose na: javno tumačenje značaja hadža i promoviranje obavljanja hadža; izradu: strategije, planova, programa i izvještaja; određivanje dužine putovanja na hadž i vrijeme odlaska i povratka, utvrđivanje broja hadžija za svaku godinu, prikupljanje prijava; ugovaranje prijevoza, smještaja i drugih tehničkih pitanja, u vezi s putovanjem; vjerske sadržaje u toku putovanja i boravka na hadžu, te osiguranje stručne pomoći; obuku za izvršenje hadža; predlaganje cijena; saradnju s vjerskim i državnim institucijama u vezi s obavljanjem hadža, u zemlji i inozemstvu; odabir poslovnih partnera za tehničku realizaciju hadža i saradnja s njima; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Ured organizira, odnosno koordinira aktivnosti Zajednice u vezi s organiziranjem umre za pripadnike i članove Islamske zajednice i druge zainteresirane. Posebnim aktom, koji donosi Rijaset, određuju se poslovi, nadležnosti i aktivnosti u vezi s organiziranjem i obavljanjem hadža i umre.

Ured je odgovoran za svoj rad Upravi za vanjske poslove i dijasporu, odnosno Rijasetu.