A+ A A-

Lutvo Mehonić, advokat, član

lutvo mehonic

LUTVO MEHONIĆ

Ul.Branilaca Sarajeva br.19-A

71000 SARAJEVO

Tel. : 061/894-093

B I O G R A F I J A

Rođen 25.04.1952.godine u  Prijepolju.

Osnovnu i srednju Učiteljsku školu završio u Prijepolju 1972.godine.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1976.godine.

Položio sudsko-advokatski ispit u Beogradu 1978.godine.

Završio više specijalizacija iz raznih oblasti prava.

Živi u Sarajevu sa suprugom i dvoje djece.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI I RADNO ISKUSTVO

Radio u Općinskom sudu u Prijepolju u periodu od oktobra 1976. godine do 1980. godine, godinu dana kao sudski pripravnik i tri godine kao sudija.

Radio u Vrhovnom – Upravnom sudu SR Bosne i Hercegovine u Sarajevu u periodu od 1980. do 1982.godine.

Od 1982.godine do aprila 1992.godine radio kao advokat obavljajući samostalnu profesionalnu advokatsku djelatnost sa specijalizacijom za građansku,upravnu i ustavnu oblast u Prijepolju i Sarajevu.

Od 1992.godine učestvovao u jedinicama Armije R BiH i Štabu Vrhovne komande Armije R BiH, te u Ministarstvu odbrane R BiH na pravnim poslovima a od 1994.godine kao pomoćnik ministra za pravne, personalne i opće poslove do 1996.godine.

Od 1996.godine do 31.12.2004.godine radio kao pomoćnik ministra odbrane za pravne poslove u  Federalnom ministarstvu odbrane.

Učestvovao i rukovodio procesom donošenja kompletne pravne regulative (zakoni, uredbe, statuti, pravilnici, odluke i sl.) u sistemu odbrane Republike Bosne i Hercegovine i Federacije i Bosne i Hercegovine.

U ime Bošnjaka bio član Komisije za reformu odbrane u Bosni i Hercegovini.

Obavljao dužnost Predsjednika Upravnog odbora Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja u periodu 1996. do kraja 1998.godine, te učestvovao u procesu donošenja Federalnog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 1998.godine.

Obavljao dužnost člana Upravnog odbora Veterinarskog fakulteta u Sarajevu u periodu 2004. do 2009.godine.

Obavljao dužnost člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH od 2009. godine do maja 2011.godine gdje sam neposredno učestvovao u donošenju cjelokupne pravne regulative za ustrojavanje i funkcionisanje Banke.

Obavljao dužnost člana Komisije za uvjetni otpust osuđenih lica u Federaciji BiH u dva mandata u periodu od 1998. do 2006.godine.

Kao pravni ekspert učestvovao u radu većeg broja komisija koje je formirala Vlada F BiH.

Kao rukovodilac ili član grupe učestvovao u izradi više zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti odbrane, penzijskog sistema, radnog prava, stambenih odnosa i dr.

Kao član grupe učestvovao i izradi Amandmana na Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i općih pravnih akata nakon usvajanja Ustavnih amandmana 2014. godine.

Bio savjetnik Predsjedništva Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.