zekat online uplata

A+ A A-

Pravilnik o organizaciji i radu Ustavnog suda

Na osnovu člana 12. stav 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održanoj dana 05. ševvala 1437. h.g., odnosno 09. jula 2016. godine, Ustavni sud Islamske zajednice, donio je sljedeću:

O D L U K U

 

I

Utvrđuje se prečišćeni tekst Pravilnika o organizaciji i radu Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

II

Prečišćeni tekst Pravilnika o organizaciji i radu Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obuhvata Pravilnik o radu Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini („Glasnik RIZ u BiH broj: 7-8 juli-august 2002. godine), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ustavnog suda IZ u BiH, broj 12-MA-1598/04 od 17. safera 1425. h.g., odnosno 07. marta 2004. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini („Glasnik RIZ u BiH broj: 7-8 juli-august 2016. godine“)

III

Prečišćeni tekst Pravilnika o organizaciji i radu Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegocini će se objaviti u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                           Predsjednik Ustavnog suda

                                                                                                               Prof. Dr. Fikret Karčić

 

P R A V I L N I K

o organizaciji i radu Ustavnog suda Islamske zajednice

u Bosni i Hercegovini

-prečišćeni tekst-

 

I.  OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju:

-           ustroj Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Sud) i uvjeti za izbor,

-           trajanje mandata i razrješenje sudija,

-           nadležnost Suda,

-           uvjeti za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti,

-          tok postupka,

-          akti odlučivanja,

-          pravno djelovanje odluka Suda i druga pitanja od značaja za rad Suda.

Član 2.

(1) Sud ocjenjuje ustavnost općih i pojedinačnih pravnih i drugih akata i rada ustanova i organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

(2) Sud je samostalan i nezavisan u svom radu i odlučivanju.

(3) Sjedište Suda je u Sarajevu.

(4) Sud u pravilu zasjeda u Sarajevu, a može iznimno, u slučaju da tako odluči, zasjedati i u drugim mjestima u kojima djeluju organi Islamske zajednice.

(5) Finansiranje rada Suda vrši se iz budžeta koji odobri Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na prijedlog Suda.

(6) Pečat Suda je okruglog oblika sa kružno ispisanim tekstom: Sud u Bosni i Hercegovini - Sarajevo.

(7) U sredini pečata je znak Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

II.  USTROJ SUDA I UVJETI ZA IZBOR SUDIJA

 

Član 3.

Sud se sastoji od pet (5) sudija i sekretara Suda.

 

Član 4.

(1) Sudije Suda imenuje Sabor Islamske zajednice na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

(2) Sudije Suda imenuju se iz reda istaknutih poznavalaca vjerskih i društveno-pravnih nauka i koji uživaju ugled u Islamskoj zajednici.

(3) Mandat sudija Suda traje šest (6) godina nakon položene zakletve i mogu biti ponovno birani za još jedan mandat.

(4) Sudije polažu zakletvu pred predsjednikom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 5.

(1) Sudija može biti razriješen i prije isteka mandata:

-           na vlastiti zahtjev,

-           ako zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti obavljati dužnost,

-           ako se u svom ličnom životu grubo ogriješio o propise Ustava ili javnog morala na način da to šteti ugledu Islamske zajednice.

(2) Odluku o razrješenju sudije donosi Sabor Islamske zajednice na prijedlog većine sudija Ustavnog suda.

Član 6.

Sud imenuje sekretara Ustavnog suda.

Član 7.

Sudije na sjednici:

-           utvrđuju prijedlog budžeta Suda i koji podnose Saboru Islamske zajednice na usvajanje,

-           donose finansijski plan Suda,

-           donose Poslovnik o radu,

-           odlučuju o naknadama za rad zaposlenih u Sudu, savjetnika ili drugih povremeno angažiranih saradnika,

-           odlučuju i o drugim poslovima iz nadležnosti Suda.

Član 8.

(1) Predsjednik Suda:

-           predstavlja Sud,

-           potpisuje akte koje donosi Sud,

-           saziva i predsjedava raspravama i sjednicama Suda,

-           nadzire materijalno-finansijsko poslovanje Suda,

-           stara se o pravilnoj primjeni Pravilnika i Poslovnika Suda,

-           imenuje izvjestioca za svaki pojedini predmet raspravljanja,

-           obavlja i odlučuje i o drugim poslovima potrebnim za pravilno djelovanje Suda.

(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, poslove predsjednika obavlja zamjenik predsjednika.

 

Član 9.

Sekretar Suda:

-           organizuje i usklađuje obavljanje upravnih, stručnih, administrativnih, računovodstvenih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Suda,

-           vodi zapisnike sa sjednica Suda,

-           stara se o blagovremenom pozivu stranaka na sjednice Suda,

-           vodi evidenciju spisa i odluka Suda,

-           vodi i druge poslove iz nadležnosti Suda.

 

III.  NADLEŽNOST SUDA

Član 10.

Nadležnost suda je :

-          ocjenjuje ustavnost općih i pojedinačnih pravnih i drugih akata organa i ustanova svih nivoa organiziranja Islamske zajednice,

-          donosi odluke kojima utvrđuje povrede ustavnosti i nalaže njihovo otklanjanje,

-          rješava sukobe nadležnosti u radu organa i ustanova Islamske zajednice.

 

IV.  POKRETANJE POSTUPKA

Član 11.

Strankama u postupku smatraju se ovlašćeni podnosilac zahtjeva za utvrđivanje ustavnosti akata organa Islamske zajednice i organ koji je pobijani akt donio.

Član 12.

(1) Postupak pred Sudom pokreće se pismenim obrazloženim zahtjevom koji se podnosi Sudu neposredno ili preporučenom poštom.

(2) Predmeti se zavode u Sudu redoslijedom kojim su predati.

(3) Zahtjev treba sadržavati:

-           naziv i ime ovlašćenog ili ovlašćenih lica ili organa koji podnosi zahtjev,

-           naziv organa čiji se akt osporava,

-           naziv i datum donošenja akta koji se osporava,

-           navode u kome dijelu se akt pobija sa obrazloženjem iz čega slijedi povreda Ustava Islamske zajednice,

-           dokaza iz kojih bi proizlazila osnovanost zahtjeva,

-           prepis pobijanog akta.

(4) Zahtjev se podnosi na bosanskom jeziku u dva (2) istovjetna primjerka.

Član 13.

(1) Pravo na pokretanje postupka pred Sudom imaju:

-          predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

-          reisu-l-ulema,

-          predsjednik predstavničkog tijela-Sabora mešihata,

-          muftijstva i mešihati,

-          najmanje 1/3 Sabornika Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

-          najmanje ½ Vijeća muftija,

-          najmanje ½ članova Rijaseta,

-          pripadnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini čije je ustavno pravo povrijeđeno, protiv konačnih akata organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

(2) Ako je protiv istog akta zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo više ovlaštenih lica, dužni su odrediti punomoćnika ili punomoćnike ovlaštene za zastupanje na Sudu i prijem odluka Suda.

Član 14.

Zahtjev se smatra blagovremenim ako je podnesen u roku od 3 (tri) mjeseca od saznanja o donošenju akta, a najdalje do jedne (1) godine od njegovog donošenja.

 

V.  POSTUPAK PRED SUDOM

Član 15.

(1) Sud rješava predmete onim redoslijedom kojim su dostavljeni sudu.

(2) Datum predaje pošti preporučene pošiljke smatra se datumom prijema.

(3) Sud može, ako to zahtijeva priroda spora, odlučiti da se neki predmet prioritetno uzme u rad.

Član 16.

(1) Izvjestilac predmeta je dužan prethodno utvrditi:

-           da li je zahtjev podnesen od ovlaštenog lica ili organa,

-           da li je zahtjev blagovremen,    

-           da li je zahtjev iz nadležnosti suda,

-           da li je zahtjev potpun (član 12., alineja 3 Pravilnika).

(2) Izvjestilac će o prethodnom ispitivanju sačiniti pismeni referat i podnijeti ga sudskom vijeću na zatvorenoj sjednici.

(3) Nakon proučenog referata vijeće će odlučiti da li će zakazati javnu raspravu ili će odluku donijeti bez otvaranja javne rasprave.

Član 17.

(1) Sud će bez otvaranja javne rasprave:

-           odbaciti zahtjev ukoliko nije iz nadležnosti Suda,

-           odbaciti zahtjev ukoliko je podnesen od neovlašćenog lica,

-           odbaciti zahtjev ako blagovremeno nije podnesen.

(2) Izuzetno, ako Sud smatra da se radi o naročito značajnom pitanju Sud će zahtjev od neovlaštenog lica uputiti na izjašnjenje organu čiji se akt pobija. Po prijemu izjašnjenja ili protekom ostavljenog roka za izjašnjenje Sud će na sjednici od pet (5) sudija odlučiti da li će o tom predmetu zakazati raspravu.

(3) Ako zahtjev ne sadrži sve elemente iz člana 12., alineja 3 Pravilnika, Sud će zahtjev vratiti stranci da ga u određenom roku ispravi i dopuni.

(4) Ukoliko podnosilac u određenom roku ne ispravi i dopuni zahtjev Sud će smatrati da je zahtjev povučen i neće ga razmatrati.

Član 18.

(1) Ako Sud utvrdi da je zahtjev podnesen blagovremeno od ovlašćenog lica, da je zahtjev iz nadležnosti Suda i da sadrži sve predviđene elemente, predsjednik Suda zakazat će raspravu.

(2) Rasprave su u pravilu javne.

(3) Sud može, ako se radi o poslovnoj tajni, razlozima javnog morala ili drugim opravdanim slučajevima odlučiti da isključi javnost sa rasprave.

Član 19.

(1) Odluke Suda donose se većinom glasova članova Suda.

(2) Sudija koji nije glasao za odluku suda koja je donijeta većinom glasova sudija, ima pravo na izdvojeno mišljenje.

(3) Izdvojeno mišljenje se daje u pismenoj formi i sa obrazloženjem čini sastavni dio odluke Suda.

Član 20.

(1) Sud zasjeda i odluke donosi u punom sastavu.

(2) Izuzetno kvorum Suda mogu činiti  četverica sudaca pod uvjetom da je peti član opravdano u nemogućnosti da prisustvuje sjednici suda, ali je odsutni član dužan dati svoj sud, obrazložen u pismenoj formi.

Član 21.

(1) Raspravu otvara predsjednik sudskog vijeća i daje riječ izvjestiocu.

(2) Izvjestilac izlaže predmet raspravljanja bez davanja svog mišljenja o predmetu.

(3) Poslije izlaganja izvjestioca predsjednik vijeća daje riječ strankama da po potrebi obrazlože svoje stavove u predmetu i ako je to potrebno predlaže dokaze.

(4) Sud odlučuje koje će od predloženih dokaza izvesti, a može odlučiti da i sam izvede dokaze ukoliko je potrebno da utvrdi odlučne činjenice.

Član 22.

Stranke imaju pravo i dužnost da se izjasne o izvedenim dokazima.

Član 23.

(1) Nakon što Sud utvrdi da su provedeni svi potrebni dokazi predsjednik vijeća daje riječ strankama.

(2) Predlagatelj ima pravo u toku cijele rasprave do povlačenja Suda na vijećanje da povuče zahtjev u cijelosti ili u jednom njegovom dijelu.

Član 24.

Nakon što stranke daju svoju završnu riječ, predsjednik sudskog vijeća objavljuje da je rasprava zaključena i Sud se povlači na vijećanje.

Član 25.

Vijećanje i odlučivanje obavlja se uz isključivanje javnosti.

Član 26.

O osnovanosti zahtjeva se izjašnjava pojedinačno svaki član sudskog vijeća i kratko obrazlaže svoj stav.

Član 27.

Nakon vijećanja Sud, zavisno od ishoda vijećanja i glasanja, može donijeti odluke kojima se:

-           udovoljava zahtjevu u cijelosti ili djelimično, ukazuje na povredu Ustava i daje nalog za otklanjanje povrede;

-           odbija zahtjev ako Sud utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se akt pobija.

Član 28.

Odluka treba sadržavati:

-           uvod u kome se navodi sastav Suda, naziv stranaka u postupku, akt koji je bio predmet rasprave, mjesto i datum donošenja odluke suda;

-           dispozitiv u kome se navodi meritorni sadržaj odluke,

-           obrazloženje u kome se navode činjenični i pravni razlozi koji su bili osnov za donošenje odluke navedene u dispozitivu.

Član 29.

Odluke suda potpisuje predsjednik suda.

Član 30.

Prijepis Odluke suda dostavlja se strankama u postupku i organima koji su je dužni provesti.

Član 31.

Odluke suda za koje Sud odluči da su od posebnog značaja za rad Suda i organa i ustanova Islamske zajednice objavljuju se u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

VI.  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Pravilnik o organizaciji i radu Suda usvaja Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a stupa na snagu danom objavljivanja u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.