A+ A A-

Pretraga pitanja

Skidanje marame i ispravnost namaza

Pitanje:

Da li mi je namaz ispravan ako u toku sjedenja moja beba dođe do mene pa me povuče za mahramu i malo otkrije vrata ili prsa?

Odgovor:

S obzirom na to da je jedan od uslova ispravnosti namaza da klanjač bude propisno obučen, islamski pravnici se slažu da je osobi namaz pokvaren ako namjerno otkrije dio tijela koji mora biti pokriven tokom namaza.

Međutim, islamski pravnici nemaju jedinstveno mišljenje po pitanju tretmana namaza osobe čije stidni dio tijela (avret) bude nenamjerno otkriven.

Prema propisima hanefijskog mezheba, ako veliki dio avreta tj. tijela koji mora biti pokriven tokom namaza bude otkriven kraći period, ili manji dio avreta bude otkriven duži period, namaz neće biti pokvaren. Definišući ovaj princip hanefijski pravnici su odredili da se većim dijelom smatra jedna četvrtina organa, a dužim periodom se smatra vrijeme koje je potrebno za obavljanje namaskog rukna.

Prema tome, namaz vam neće biti pokvaren ako vam dijete otkrije jednu četvrtinu vrata ili prsa i to traje kratko, ili ako vam otkrije manje od četvrtine vrata ili prsa pa makar to trajalo i tokom cijelog sjedenja. Namaz će vam biti pokvaren ako se otkrije četvrtina i/li više vrata/prsa, i sjedenje obavite tako otkriveni. (El-Mevsu'a el-fikhijja el-kuvejtijja; Tehalluf šart sitr el-avre.)