A+ A A-

Slušaj vodiča, meleki će te selamiti

Slušaj vodiča, meleki će te selamiti

Allah dž.š., kaže: „O, sinovi Ademovi! Sjetite se Moje blagodati koju sam vam podario! Ispunite zavjet koji ste Mi dali, a Ja ću Zavjet Svoj koji sam vam dao ispuniti. I samo od Mene strahujte“. /Bekare,40./. A potom u hadisi kudsijji nastavlja: „Kao što se ne može uputiti na put bez vodiča, tako isto ne možete naći put do Dženneta osim s dobrim djelima! Kao što imetak ne možete steći osim uz trud, tako ni u Džennet nećete ući osim ustrajno ibadeteći Meni! Približite se Allahu nafilama! Tražite Moje zadovoljstvo u zadovoljavanju siromašnih! Tražite Moju milost u druženju s učenim ljudima, jer se Moja milost ni na tren ne odvaja od njih! Onoga ko se bude oholio prema siromasima, na Sudnjem danu ću proživjeti kao zrno malehnog! A onome ko bude skrušen pred njima povećat ću ugled i na Dunjaluku i na Ahiretu! Ko objelodani tajnu siromaha, Ja ću na Sudnjem danu objelodaniti njegove tajne!  Ko ponizi siromaha, Meni je rat navijestio! Ko bude vjerovao u Mene, meleki će ga selamiti i na Dunjaluku i na Ahiretu“.

Čovjek je putnik, a Dunjaluk je njegovo putovanje. S Dunjaluka odlazak, Uzvišeni je nazvao povratkom. Vraćamo se Njemu, a On će na temelju naših zasluga odrediti, presuditi gdje ćemo vječnost proboraviti. Njegova je želja, jer On je milostiviji prema nama nego što je majka prema evladu svom, da se u Džennet nastanimo i tu, u toj neopisivoj ljepoti vječno uživamo.

Da bismo tamo stigli, On nam je Uzvišeni vodiča poslao, koji nam je kako on s.a.v.s., kaže, dvije stvari ostavio, kojih budemo li se držali, nećemo zalutati, Allahovu knjigu i sunnet Poslanikov. Ne može se na put bez vodiča, niti se mogu steći dunjalučka dobra bez truda i žrtve. Put koji se Pravi zove, njemu nas vodi Allahova riječ i Poslanik osobno.

Užitak kojem žudimo, a Džennet se zove, ne može se steći bez žrtve i truda, može se zaslužiti samo dobrim djelima. Allah nas poziva da radimo i obećava da će On i Poslanik i vjernici vidjeti naš rad. Poslanik nas podstiče na dobra djela obećavajući nagradu i kad naumimo učiniti dobro, a ako ga učinimo obećava od deset do sedam stotina sevapa. Ko se na putovanju o upute vodiča ogluši, brzo s puta ispravnog skrene, zaluta. Od nas se na našem putovanju ka Džennetu traži da strpljivo u ibadetu ustrajavamo i da se ne zadovoljavamo samo s  farzovima, već da se Allahu dž.š., nafilama približavamo. Za vjernika se svakog činjenje farzova podrazumijeva, a njegova žudnja za Džennetom kroz nafile i druga dobročinstva očituje.

Na putu kojim nam je neminovno ići, važno je zadovoljstvo Božije steći. A nije ga teško steći. Treba biti prema siromahu pažljiv i u granicama svojih mogućnosti darežljiv. Allah dž.š., je svim ljudima mogao dati dovoljno dobara dunjalučkih pa da siromaha uopće nema. Siromasi su nama iskušenje. Allah ih je u svakoj sredini dao, da iskuša one kojima je blagodati dunjalučke podario, hoće li zadovoljstvu Božijem težiti, dijeleći i pomažući. Ako su siromasi ovdje, na Dunjaluku, na margini društvenih zbivanja i nama se čine nevažnim, neka znamo da će na Sudnjem danu biti važni. Poslanik nas opominje da će siromasima u tom Danu suda konačnog biti dozvoljeno da prepoznaju u masi mahšerskoj one koji su prema njima pažljivi i darežljivi bili, i da ih u Džennet povedu.

Na putu kojim nam je neminovno ići važno je da milost Božiju tražimo. A nije je teško steći.  Ona se, vodič nam naš veli, nalazi u druženju s učenim. Čak je ono mjesto gdje se s učenim družiš, džennetskom baščom nazvao. Draga naša omladino, ne krećite na put bez vodiča i znajte da se ni dunjalučke ni ahiretske blagodati ne mogu steći osim trudom, odricanjem, žrtvom. Vodič koji nas u Džennet želi uvesti, uvodi nas u te bašče gdje se znanje stiče naredbom IKRE, a Poslanik nam veli da ko god s bismilom u školsku učionicu, studentski amfiteatar, u mekteb uđe, on sebi olakšava put u Džennet.

Vodič nas uči da naše putovanje ne završava smrću, pa nas upozorava da oholost nije svojstvo koje se kod putnika ka vječnom užitku smije naći. Ako se ovdje, Dunjalukom putujući, oholiš, eto ti poniženja na Danu sudnjem, a ako se skrušenošću, poniznošću, skromnošću, lijepom riječi okitiš, bit ćeš ugledan na oba svijeta, to Allah obećava. Vodič nam govori da nije vjerniku, onome koji zadovoljstvu i milosti Božijoj žuri, svojstveno da se hvali svojom darežljivošću. Ako otkrivaš i drugima pričaš kako si siromaha pomogao, Allah će tvoje tajne i sramote pred mahšerskim skupom otkriti.

Vodič nas upozorava da ko ponizi siromaha, rat je objavio, svjetova Stvoritelju. U ratu sa Allahom je svako ko uskraćuje pravo radniku, ko ga adekvatno i na vrijeme ne plati, ko ga izrabljuje. U ratu je sa Allahom svako ko iz imetka svog ne izdvaja ono što siromahu pripada. Da nas zadovoljstvu i milosti Svojoj usmjeri, Allah dž.š., naređuje: „Siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni“./Duha, 9-10./. A svakoga ko s uputama Božijim i praksom Poslanikovom uskladi svoj život, meleki će ga selamiti na oba svijeta.

Uzvišeni Bože, pomozi nam da ponašanjem našim, melekima prepoznatljivi budemo i njihovog selama dostojni. Amin!

Izet ef. Čamdžić

06.10.2017.god.