A+ A A-

KAKO ĆU OBAVITI HADŽDŽ IV

KAKO ĆU OBAVITI HADŽDŽ IV 

 

     Prema šeriatskim propisima, da bi hadž bio valjan i da bi se obavio kako treba, postoje tri načina, ili tri varijante:

 

IFRAD, TEMETT'U I KIRAN

 

 

a)  Ifrad znači da hadžija učini nijet (odluči) da obavi samo hadž, a pošto ovaj obred obavi onda može izvršili umru.

b)  Temett'u znači, kada hodočasnik, u mjese­cima hadža, zanijeti da samo umru obavi, pa kad obavi ovaj obred, zanijeti hadž i izvrši ga iste godine.

c)  Kiran je kada hodočasnik istovremeno za­nijeti da će obaviti i hadž i umru.

     S obzirom da je ovo fikhsko pitanje prilično zamršeno i teško ga je brzo shvatiti, i s obzirom da naši hodočasnici najviše obavljaju hadž, pridržavajući se ifradskog načina obavljanja hadža, mi ćemo se u daljnjem objašnjavanju badža pridr­žavati samo ovog načina, s tim što ćemo na kraju objasniti i druga dva načina, tj. kiran i temett'u i njihove pojedinosti.

     Naime, da budemo iskreni, naši ljudi, osku­dijevajući u deviznim sredstvima, a naročito kada vide da se poklani kurbani ne upotrijebe nego prosto zakolju i bace — o čemu će biti posebno riječi — odlučuju se na ifrad, jedini način obav­ljanja hadža u kome kurban[i] nije obavezan, mi smo se odlučili da detaljno obradimo upravo ovaj način obavljanja hadža.

     Zato, pođimo redoslijedom kako će nas koji obred i dužnost hadža dočekati na ovom dugom i teškom, ali časnom islamskom putu:

 

PRAVAC KRETANJA

 

     U Meku hodočasnik može stići kopnenim, vodenim i zračnim putem. Ako se putuje kopne­nim putem, onda se automobilima ide preko Tebuka u Medinu. Isti je slučaj i s morskim putem, jer brodovi sada obavezno iskrcavaju hodočasnike u Jenbeu, luci u blizini Medine, Ako se putuje avionom, onda se avion spušta u Džidu ili Medinu. U slučaju da se spuštaju u Džidi, i tada naše ha­džije obično, prije hadža, posjete Medinu, da bi obavili hadž.

     Dakle, u sva tri slučaja, naš bi mikat[ii] bio u Zul-Hulejfi, mjestu udaljenom od Medine oko 6 km na putu za Meku. I, da se ne bi maltretirali i na putu oblačili ihrame, uobičajilo se da se pri­preme za ulazak u ihramstvo[iii] izvrše još u Medini i da se hodočasnici obuku u ihrame.

     Prema tome, mi ćemo sada ići onim redoslije­dom koji treba primjenjivati u izvršavanju hadža, jer hadžske obaveze nastaju od Medine, odnosno od navedenog mikata.

     Prije nego što se pođe autobusom iz Medine u Meku, hadžija treba da:

—  skine svoje građansko odijelo, okupa se[iv] sa gusulom s tim što će nijet učiniti da se kupa radi oblačenja ihrama (a ako nema prilike da se okupa, samo će uzeti abdest);

—  obreže nokte i sa tijela ukloni suvišne dlake koje se uobičavaju  uklanjati. Ovo je  mustehab;

—  obuče ihram koji će se sastojati od dva dijela: gornji i donji dio. Lijepo je da ihram bude bijele boje. Sa donjim dijelom ihrama pokriva se od pasa do ispod koljena, a gornjim dijelom leđa, prsa  i ramena. Ovo je također mustehab. Ihram ne smije da bude šiven. Ukoliko se njegova dva kraja spoje zihericom (bašlijom), nije pohvalno, ali to ne izaziva kaznu prolijevanja krvi (kurban).

     Ihram se oblači na taj način što se donji dio (obično je to tkanina havli (frotir) peškira koji se prodaju u svirn gradovima Saudijske Arabije) omota oko pasa i pričvrsti ćemerom, kožnim opasačem, u koji se stavlja novac. Drugim, dijelom, gornjim ihramom, pokriva se gornji dio tijela tako što lijevi kraj ihrama ide iznad lijeve ruke, a desni kraj ispod desne ruke koji se, onda, prebacuje preko lijevog ramena. Da bi gornji dio ihrama stajao čvršće, preko lijevog ramena postavlja se torbačić koji, pored toga što drži ihram, služi za držanje sitnog novca i drugih sitnih potrepština koje se u građanskom odijelu nose u džepovima[v];

—  na noge obuče japanke ili sandale. Naime, treba da bude obuven obućom koja što više otkriva nogu, a ni u kom slučaju ne smije pokrivati noge više članaka. Žena može obući što hoće;

—  namirisati se, ali mirisom koji ne ostavlja boju. Ovo je mustehab.

     Poslije smještaja u autobuse hodočasnik će stići u mjesto zvano Zul-Hulejfe (ili Abaru Alijjin — Alijini bunarevi), koje je udaljeno od Medine, u pravcu Meke, oko 6 kilometara. Tu će se auto­busi zaustaviti i hodočasnik će izići u obližnju džamiju i tu klanjati, svaki posebno, dva rekata ihramskog sunneta, ali u vrijeme kada nije mekruh klanjati. (Ako se putuje avionom iz Medine, onda će se ovaj obred, umjesto u Zul-Hulejfi, obaviti u Medini.)

     S obzirom, kako smo gore rekli, da se ovdje radi o hadžskom ifradu, i da bi se izbjeglo klanje kurbana koje je obavezno u drugim načinima izvo­đenja hadža (u temett'u — i u kiranu), ovdje će se zanijeliti da će obaviti samo hadž. Nijjet glasi... ili, na našem jeziku:

"Moj Bože, odlučio sam da hadž učinim i u tu svrhu, radi Allaha, u ihramstvo, hadžsku obavezu, ušao. Bože, olakšaj mi ga i primi ga od mene. Nijjet činim da klanjam dva rekata ihramskog sunneta, okrećući se Kibli, Allahu ekber."

     Lijepo je na prvom rekatu, poslije Fatihe, proučiti poglavlje "Kul-ja-ejjuhel-kafirune", a na drugom rekatu "Kul-huvellahu".

     Obično se tu, u džamiji, u Zul-Hulejfi, prouči zajednička dova, a poslije, do ulaska u autobuse, treba neprestano učiti telbijju: Lebbejke Allahumme lebbejke.. ., koju smo naveli na 25. strani ove knjige[vi].

     Zatim se nastavlja putovanje prema Meki.

     Po dolasku u Meku, pošto se hodočasnik smje­sti kod mutavvifa[vii] i kad splasne žega (obično je to poslije ikindije namaza) hadžija će se, sa mutavvifom i grupom drugih hadžija, uputiti u Harem da izvrši takozvani Tavafi-kudum, tj. tavaf koji se obavlja pri dolasku i taj je tavaf sunnet, a sastoji se od sedam kružnih obilazaka (rundi) oko Kabe.

 

OPĆENITO O TAVAFU

 

     Tavaf je radnja koja je određena prostorom i vremenom, i ima svoje vadžibe, sunnete i mekruhe.

     Prostorno: tavaf se mora izvršiti u okviru Harema Meke, pa makar se i obilazilo oko Zemzema. Dakle, obilazak oko spoljnih zidova Hare­ma ne bi se smatrao tavafom.

     Vremenski: Tavafi-zijaret (ili, kako neki na­zivaju, Tavafi-ifada), koji je farz (rukn), vrši se od zore prvog dana Kurban-bajrama do kraja života[viii]. Tavafi-kudum obavlja se od momenta kada se prispije u Meku, pa do polaska na Arefat, a Tavafi veda u posljednjim časovima boravka u Meki.

 

VADŽIBI tavafa su:

—  Da obilazak oko Kabe otpočne od Hadžerul-esveda.  Ako hadžija  tako ne učini,  treba da ponovi tavaf. Ukoliko bi napustio Meku, a ovako započeti   tavaf  ne obnovi, dužan je kurban za­klati.

—  Da obilazak oko Kabe otpočne tako što će mu Hadžerul-esved, Kaba,   ostati na lijevoj strani. U protivnom, postupak je isti kao i u pret­hodnom slučaju.

—  Da se, u toku tavafa, pokriju svi oni or­gani tijela koje je vadžib pokriti i tokom namaza. Ukoliko bi hadžija, vršeći tavaf, bio otkrivene četvrti  organa koji,  inače,  treba  da je pokriven, mora se ponoviti tavaf, ili zaklati kurban.

- Da se obilazak oko Kabe obavi, za onog ko to zdravstveno može, na  nogama.  Ako  tako, bez opravdanog razloga, nije obavio, ponoviće tavaf ili  zaklati kurban.

—  Svih sedam obilazaka, kao cjelina, u Tavafi-kudumu i Tavafi-vedau   vadžibi su. Naime, ako se izostave četiri obilaska u jednom od ova dva  tavafa, mora se zaklati kurban.  Ukoliko  se izostavi manje od četiri obilaska: u Tavafi-vedau, za svaki obilazak koji nije učinio, hadžija će po­dijeliti po sadaku[ix], a u Tevafi-vedau, koji je u biti sunnet nema kazne, samo je potrebno da tobu učini.

—  Tri posljednja obilaska oko Kabe u Tavafi-zijaretu. Naime, kao što je gore rečeno, Tavafi-zijaret je farz. Ali, ako bi neko izostavio tri obilaska od ovog tavafa, oni su vadžib, a za izo­stavljanje vadžiba slijedi kazna klanja  kurbana.

- Da se poslije svakog obilaska Kabe (ta­vafa) klanjaju dva rekata, bez obzira da li se ra­dilo o tavafu koji je farz, vadžib, sunnet ili nafila. Dobro  je  da se ovi rekati klanjaju odmah poslije tavafa, osim u slučaju kada to pada u vri­jeme kada je mekruh klanjati. Na prvom rekatu poslije Fatihe uči se  poglavlje Kul-ja-ejjuhel-kafirune, a na drugom Kul-huvellahu.

 

SUNNETI tavafa su:

—  Postaviti, prije obilaska Kabe, lijevi kraj gornjeg ihrama pod desno pazuho, a desni  kraj na lijevo rame. Ovo se čini u tavafu poslije kojeg slijedi saj.

—  Da se u prva tri kruga vrši reml, tj. trese ramenima, ubrzanim i odmjerenim koracima hoda. Razumljivo, ako to mogućnosti dozvoljavaju. Uko­liko hadžija bude drugog gurao oko tavafa i ne­ugodnosti mu nanosio, razumljivo da to neće biti sunnet.

     Žena nije dužna da vrši reml.

—  Da, u nemogućnosti da poljubi Hadžerul--esved  (a  to  je,  u  današnjim  uslovima, redovan slučaj), hadžija rukama pokaže prema Hadžerul--esvedu i dlanove poljubi donoseći tekbir i salevat. To će služiti umjesto poljupca. Ovako će hadžija činiti svaki put u obilasku oko Kabe, kada naiđe na Hadžerul-esved.

     Dakle, kad sada znamo šta je glavno u ta­vafu, nastavićemo započeti obred hadža.

     Pod abdestom i ulazeći na vrata zvana Babus-selam (Vrata pozdrava), pun skrušenosti i želje da mu Allah dž. š. oprosti, hadžija ulazi u Harem i donosi tekbire i salevate, te za mutavvifom ponavlja  dove.

     Prije obavljanja ovoga, Tavafi-kuduma, tre­ba ovako zanijetiti na arapskom jeziku ... ili, na našem jeziku:

"Moj Bože, želim da tavaf učinim Tvoj Bejtul-haram; pa mi ga olakšaj i primi. Obići ću, na ime Tavafi-kuduma, sedam krugova. Allahu ekber."[x]

     Dobro je sve što se uči u toku tavafa, a na­ročito prigodni kur'anski ajeti. Možda je razmi­šljanje o Božijoj veličini isto tako poželjno. Me­đutim, imaju i izvjesne dove koje se uče prilikom svakog kruga. Ako se ide u zajednici sa mutavvifom, često puta je to grupa velika i u mnoštvu naroda, hadžija ne čuje riječi mutavvifa da bi za njim to ponavljao. Zato ćemo, ovdje, navesti te dove, bar u skraćenoj verziji i dati njihov pri­bližan prijevod, da ih hadžija može proučiti.

     S obzirom da su ove dove iste, u svim tavafima, bez obzira o kojem se tavafu radilo, one će se uvijek iste učiti. Zato ih, na drugim mjestima, nećemo ni navoditi.

     Na prvom krugu (obilasku) oko Kabe, arapskom jeziku uči se ... ili, umjesto gore navedenog arapskog teksta, izgovoriti na našem jeziku:

"Bismillahi, Allahu ekber! Bože! Vjerujući u Tebe, potvrđujući Tvoju Knjigu, izvršavajući Tvo­ju obavezu i slijedeći sunnet Tvoga vjerovjesnika i miljenika Muhameda a. s., molim Te za oprost, zdravlje i snagu u vjeri, na ovom i budućem svi­jetu, da postignem džennet i da se spasim od va­tre."

     (Kada se stigne do trećeg ugla Kabe, do ta­kozvanog jemenskog ugla, rukom prema njemu pokazati i reći: "Allahu ekber" i, do četvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul-esved, treba proučiti:)... ili, izgovoriti na našem jeziku:

"Naš Stvoritelju! Daj nam dobro na ovom i budućem svijetu; sačuvaj nas patnje u vatri i uvedi nas u džennet s pravednim, o Veliki i Milosni!"

     Došavši do Hadžerul-esveda, pokazujući na njega reći: "Bismillahi, Allahu ekber."

 

Drugi krug

     Na arapskom jeziku uči se ... ili, na našem jeziku:

"Bismillahi, Allahu ekber! Bože! Vjerujući u Tebe potvrđujući Tvoju Knjigu, izvršavajući Tvo­ju obavezu i slijedeći sunnet Tvoga vjerovjesnika i miljenika Muhameda a. s., molim Te za oprost, zdravlje i snagu u vjeri, na ovom i budućem svijetu, da postignem džennet i da se spasim od vatre."[xi]

     Na jemenskom uglu Kabe, pokazujući na nje­ga, reci: "Allahu ekber", i do četvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul-esved, proučiti ...

     Stigavši do Hadžerul-esveda, pokazujući na njega rukom, reći: "Bismillahi, Allahu ekber."

     Ili, umjesto gore navedenog arapskog teksta, izgovoriti na našem jeziku;

"Bismillahi, Allahu ekber! Bože! Vjerujući u Tebe, potvrđujući Tvoju Knjigu, izvršavajući Tvo­ju obavezu i slijedeći sunnet Tvoga vjerovjesnika i miljenika Muhameda a. s., utječem Ti se od vatre i spasi od vatre naša tijela. Bože, ovo je Tvoja Kuća (Kaba), pa nam iman učini dragim i njime nakiti naša srca; da prezremo nevjerstvo, pokvarenjaštvo i šeriatom nedozvoljena djela. Uputi nas na pravi put!"

     (Kada se stigne do trećeg ugla Kabe, prema njemu pokazati i reći: "Allahu ekber", i, do če­tvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul-esved, treba reći: "Naš Stvoritelju! Daj nam dobro na ovom i budućem svijetu; sačuvaj nas patnje u vatri i uve­di nas u džennet s pravednim, o Veliki i Milosni!"

     I, pokazujući na Hadžerul-esved, reći će: "Bismillahi, Allahu ekber.")

 

Treći krug

     Na arapskom jeziku uči se ... Na jemenskom uglu Kabe, pokazujući na nje­ga, reći: "Allahu ekber", i do četvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul-esved, proučiti ...

     Stigavši do Hađžerul-esveda, pokazujući na njega rukom, reći; "Bismillahi, Allahu ekber."

     Ili, umjesto gore navedenog arapskog teksta, izgovoriti na našem jeziku:

"Bismillahi, Allahu ekber! Bože! Vjerujući u Tebe, potvrđujući Tvoju Knjigu, izvršavajući Tvoju obavezu i slijedeći sunnet Tvoga vjerovjesnika i miljenika Muhameda a. s. utječem Ti se od sum­nje, širka, dvoličnjaštva, rđavog morala, lošeg izgleda i loše promjene u imetku i porodici. Bože, molim Tvoje zadovoljstvo i dženet. Utječem Ti se od srdžbe i vatre. Utječem Ti se od svega onoga što vodi u patnju."

     (Kada se stigne do trećeg ugla Kabe, prema njemu pokazati i reći: "Allahu ekber", i, do če­tvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul-esved, treba reći:

"Naš Stvoritelju! Daj nam dobro na ovom i budućem svijetu; sačuvaj nas patnje u vatri i uvedi nas u džennet sa pravednima, a Veliki i Milosni!"

Pokazujući na Hadžerul-esved, reći će: "Bi­smillahi, Allahu ekber.")

 

Četvrti krug

     Na arapskom jeziku uči se ...

     Na jemenskom uglu Kabe, pokazujući na njega, reći će "Allahu ekber" i do četvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul--esved, proučiti ...

     Stigavši do Hadžerul--esveda, pokazujući na nj rukom, reći će: "Bi­smillahi, Allahu ekber."

     Ili, umjesto gore navedenog arapskog teksta, izgovoriti na našem jeziku:

"Bismillahi, Allahu ekber! Bože! Vjerujući u Tebe, potvrđujući Tvoju Knjigu, izvršavajući Tvoju obavezu i slijedeći sunnet Tvoga vjerovjesnika i miljenika Muhameda a. s., molim Te da od ove moje posjete učiniš primljen makbul hadž, grijehe oprostiš i dobrim djelom (upišeš). Poznavaoče tajni! Izvedi me iz tmine u svjetlo. Bože! Molim Tvoju milost i spas od svih grijeha. Bože! Učini me zadovoljnim s onim čime si me opskrbio i blagoslovi ovo što si mi dodijelio."

     (Kada se stigne do trećeg ugla Kabe, prema njemu rukom pokazati i reći: "Allahu ekber", i, do če­tvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul-esved, treba reći:

"Naš Stvoritelju! Daj nam dobro na ovom i budućem svijetu; sačuvaj nas patnje u vatri i uvedi nas u džennet sa pravednima, a Veliki i Milosni!"

Pokazujući na Hadžerul-esved, reći će: "Bi­smillahi, Allahu ekber.")

 

Peti krug

     Na arapskom jeziku uči se ... 

     Na jemenskom uglu Kabe, pokazujući na nj, reći će "Allahu ekber" i do četvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul--esved, proučiti ...

     Stigavši do Hadžerul-esveda, pokazujući na nj rukom, reći će: "Bi­smillahi, Allahu ekber."

     Ili, umjesto gore navedenog arapskog teksta, izgovoriti na našem jeziku::

"Bismillahi, Allahu ekber! Bože! Vjerujući u Tebe, potvrđujući Tvoju Knjigu, izvršavajući Tvoju obavezu i slijedeći sunnet Tvoga vjerovjesnika i miljenika Muhameda a. s., molim Te da me, na dan u kojem neće biti hlada osim Tvoga, uzmeš u Tvoj hlad. Bože! Ti zaista znaš moje tajne i javne stvari, pa primi moju ispriku. Ti znaš moju potrebu, pa udovolji mom traženju. Bože! Utječem Ti se od svih sadašnjih i naknadnih nedaća, koje znam i koje ne znam."

(Kad se stigne do trećeg ugla Kabe, prema njemu rukom pokazati i reći:  "Allahu ekber"  i, do četvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul-esved, treba reći:

"Naš Stvoritelju! Daj nam dobro na ovom i budućem  svijetu; sačuvaj nas  patnje u vatri i uvedi nas u džennet s pravednima, o Veliki i Milosni!"

Pokazujući na Hadžerul-esved, reći će se: "Bismillahi, Allahu ekber.")

 

Šesti  krug

     Na arapskom jeziku uči se ...

     Na trećem, jemenskom uglu Kabe, pokazujući na nj rukom, reći će se: "Allahu ekber" i, do četvrtog ugla, na kome je Hadžerul-esved, pro­učiti ...

     Došavši do Hadžerul-esveda, pokazujući na nj rukom, reći će se: "Bismillahi, Allahu ekber."

     Ili, umjesto gore navedenog arapskog teksta, izgovoriti na našem jeziku:

"Bismillahi, Allahu ekber! Bože! Vjerujući u Tebe, potvrđujući Tvoju Knjigu, izvršavajući Tvo­ju obavezu i slijedeći sunnet Tvoga vjerovjesnika i miljenika Muhameda a. s., molim Te da prikriješ moju sramotu. Bože, u odnosu između mene i Tebe, mnogo Ti dugujem, a isto tako mnogo du­gujem i u odnosima između mene i Tvojih stvo­renja. Bože! Za Tvoje pravo oprosti mi, a pravo Tvojih stvorenja preuzmi od mene (kao svoj dug). Tvoja je ova Kuća veličanstvena, a Ti si Milostiv i voliš opraštanje, pa mi oprosti!"

     (Kad se stigne do trećeg ugla Kabe, prema njemu pokazati rukom i reći: "Allahu ekber" i, do četvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul--esved, treba reći:

"Naš Stvoritelju! Daj nam dobro na ovom i budućem svijetu; sačuvaj nas patnje u vatri i uvedi nas u džennet s pravednima, o Veliki i Milosni!"

     Pokazujući   na   Hadžerul-esved,   reći   će   se: "Bismillahi, Allahu ekber.")

 

Sedmi krug

     Na arapskom jeziku uči se ...

     Na trećem, jemenskom uglu Kabe, pokazujući na nj rukom, reći će se: "Allahu ekber" i do če­tvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul-esved, proučiti ...

     Došavši do Hadžerul-esveda, pokazujući na nj rukom reći će se: "Bismillahi, Allahu ekber."

     Ili, umjesto gore navedenog arapskog teksta, izgovoriti na našem jeziku:

"Bismillahi, Allahu ekber! Bože, vjerujući u Tebe, potvrđujući Tvoju Knjigu, izvršavajući Tvo­ju obavezu i slijedeći sunnet Tvoga vjerovjesnika i miljenika Muhameda a. s., molim Te za oprost i milost. Bože, dodijeli mi blagodat potpunog imana, izobiljnu opskrbu, bogobojazno srce, zdrav­lje, tobu (pokajanje) prije smrti i uživanje da Te posmatram (na Sudnjem, danu), o Najmilostiviji. Bože! Učvrsti naše srce u Tvojoj vjeri i spoji me s dobrim ljudima.

     (Kada se stigne na treći ugao Kabe, prema njemu pokazati i reći: "Allahu ekber" i, do če­tvrtog ugla Kabe, na kome je Hadžerul-esved, treba reći:

"Naš Stvoritelju! Daj nam dobro na ovom i budućem svijetu; sačuvaj nas patnje u vatri i uvedi nas u džennet s pravednima, o Veliki i Milosni!"

     I, pokazujući na Hadžerul-esved, reći će: "Bis­millahi, Allahu ekber.")

     Poslije obavljenog tavafa, hadžija će naći pri­kladno mjesto gdje će klanjati dva rekata tavafa koji su vadžib. Najbolje je da to učini u pozadini Mekami-Ibrahima, ali je to danas, u velikoj stiski kakva vlada u doba hadža, nemoguće učiniti a da ti nekoga ne ometaš ili, tebe neko ne ometa u klanjanju.

     Ova dva rekata ovako će se zanijetiti ...

     Ili, na našem jeziku:

"Odlučih, u ime AIlaha, okrećući se Kibli, da klanjam dva rekata tavafskog sunneta, Allahu ekber."

     Na prvom rekatu, pored Subhaneke i Elhama, proučiće se Kul-ja-ejjuhel-kafirune, a na drugom rekafu Elham i Kul-huvellahu.

     Kada se preda selam, obično se, okrećući se Bejtullahu, zajedno sa mutavvifom, prouči dova. Ali, ako to sam čini, hadžija bi mogao proučiti ovu dovu ...

     Ili, na našem jeziku:

"Bože! Stvoritelju Kabe! Spasi nas vatre, naše roditelje, majke, braću i   djecu. Bože! Ja sam, zaista, Tvoj rob i stojim pred Tvojom Kućom i, pred Tobom, ponizan molim Tvoju milost. Bojim se Tvoje patnje, o Vječni Dobročinitelju. Bože! Zaista Te molim da ojačaš moj iman, zbaciš moj teret, poboljšaš moje stanje i očistiš moje srce. Molim Te za džennet — Amin."

     Pijući zemzem vodu zamisliti ili izgovoriti želju koju želiš da ti Allah dž. š. ostvari.

     Sada, pošto je hadžija obavio Tavafi-kudum, dobro je odmah nastaviti i obaviti saj, jer ako se obavi saj poslije Tavafi kuduma, hodočasnik koji je zanijetio ifrad — slučaj koji mi obrađujemo — neće biti dužan da obavlja saj poslije Tavafi-ifade koji se vrši poslije silaska s Mine, jer je tada da­leko više hadžija oko Kabe i na saj-u. Zato ćemo olakšati izvođenje hadža ako odmah, poslije ovog tavafa, obavimo i saj.

     Pretpostavljajući da se ovaj obred odmah vrši, mi ćemo tako i nastaviti naše obrede.

 

OPĆENITO O SAJ-U

 

     Kao što smo rekli, saj je po našem mezhebu vadžib, a sam saj ima svoje vadžibe, sunnete i šart.

 

VADŽIBI saj-a su:

— da saj  uslijedi poslije obavljenog  tavafa;

—  da se sastoji  od  sedam rundi  (obilazaka) između Safe i Merve;

—  da se saj obavi na nogama za onog kome je to moguće;

—  da obilazak otpočne sa Safe i završi na Mervi, jer ako bi saj otpočeo na Mervi, ne bi se smatrao sajem.

 

SUNNETI saj-a su:

— da saj uslijedi odmah poslije tavafa. Ako ne uslijedi odmah, nego s vremenskim razmakom, izgubljen je sunnet, ali nema nikakve kazne;

—  da se u toku vršenja saja bude sa oba tahareta (i žena, koja ima menstruaciju, može oba­viti saj);

—  da se sa Safe, odakle se vidi Kaba, pokaže rukom na Hadžerul-esved (umjesto cjelova);

—  da hadžija trčećim korakom pređe razda­ljinu između dva stuba (u dužini od oko 80 me­tara), koji su obojeni zelenom bojom;

—  da tekbire donosi u toku saj-a;

- da se na saj iziđe kroz vrata Harema zvana "Babus-Safa" i uziđe na brežuljak.

 

ŠART saj-a je:

— da se redoslijedno obavlja poslije tavafa. Hadžija obavlja saj tako pripremljen kao da stupa u namaz. Saj je, ustvari, ubrzano kretanje koje počinje od Safe, malog brežuljka udaljenog pedesetak metara od Kabe, i traje do Merve, na drugom stjenovitom brežuljku. Između ova dva brežuljka, koji su danas u sastavu Harema, ima 375 metara. Preći od Safe do Merve, računa se jedan obilazak, od Merve do Safe drugi, i tako sedam puta. Na ovoj putanji, između dva označena stupa, među kojima ima oko 80 metara, treba po­trčati. Ovo trčanje za žene nije obavezno.

     Dakle, pošto sada znamo najnužnije što je potrebno za saj, idemo da ga izvršimo.

     Najprije je potrebno da na Safi zanijetimo saj. Ovako se zanijeti na arapskom jeziku ...

     Ili, na našem jeziku:

"Bože! Želim, da u ime Allaha, saj učinim između Safe i Merve sedam puta, na ime hadžskog saj-a, pa mi ga olakšaj i primi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber."

     Kada smo ušli u saj, a s obzirom da je to ubr­zano hodanje i teško se diše, ne može se mnogo učiti, ali je ovom prilikom lijepo učiti kunut dovu, koju svi znamo, a poslije nje proučiti ovaj ajet ... Ovaj ajet, latinicom ispisan, glasi: "Bismillahirrahmanirrahim, Innes-safa vel--mervete min še'airillahi fe-men hadždželbejte ev-i'atemere fe-la džunaha 'alejhi en jettavvefe bihima ve men tetavve'a hajren fe innellahe šakirun 'alim." (El-Bekare,  158.  ajet)

     Pošto se pređe razmak između Safe i Merve sedam puta, ponavljajući na svakom obilasku kunut dovu i rečeni ajet, hadžija će se zaustaviti na Mervi, jer se sedmi pravac završava na ovom brežuljku i tada se, obično, zajednički obavi dova sa mutavvifom. Međutim, ako hodočasnik obavlja ovaj saj sam, dobro je da prouči ovu dovu ... Ili, na našem jeziku:

"Hvala Allahu, Gospodaru svjetova i neka je milost i spas Muhamedu i rodu mu i svim njego­vim drugovima. Naš Gospodaru, primi od nas ovaj ibadet i oprosti nam. Pomozi nam da Ti budemo poslušni i zahvalni i, s nama zadovoljan, privedi nas u smrt u punom imanu i Islamu. Bože, smiluj mi se da vječno ostavim neposlušnost prema Tebi, dokle god živim. Smiluj mi se (na taj način) što neću biti opterećen onim što me se ne tiče; Opskrbi me onim čime ćeš sa mnom biti zado­voljan, o Najmilostiviji!"

     S ovim je obavezni obred koji treba izvršiti u Meki prije izlaska na Arefat, završen. Razum­ljivo, hodočasnik će nastojati da uvijek klanja u Haremu i Kur'an uči i da čini i druge ibadete, ali je to sve van obaveznog, osim što na sebi za­država ihram i ne smije ga skinuti. Osim toga mora se pridržavati onih propisa koje smo gore rekli, prilikom objašnjenja što je ihramstvo i od čega se hadžija mora kloniti dok je u ihramu.

     Obzirom da naše hadžije obično stignu u Meku dva do tri dana prije osmog zul-hidžeta, dana kada se izlazi na Arefat, ostane hadžiji dan- dva za odmor, zikr i ibadet, te da razgleda Meku, a na­ročito Harem.

 

(Preuzeto: Abdurahman Hukić, "Kako ću obaviti hadž", Starješinstvo Islamske zajednice u SRBiH, Sarajevo, 1976., treće izdanje, str. 39-67) 


[i] Ovdje se, u stvari, radi o tzv. hedju, koji se razlikuje od kurbana koji se kolje na Bajram, ali s obzirom na nama poznatiji izraz mi smo ga ovdje usvojili.

[ii] Mi'kat je mjesto gdje je hadžija obavezan da obuče ihram. U protivnom mora zaklati kurban. U ovom slučaju, dobrovoljnost je ihram i ranije obući, dakle u Medini. To je tzv. mjesni mikat. Vremenski mikat traje od ševvala do prvog dana Kurban-bajrama.

[iii] Ihramstvo ne treba miješati sa pojmom obla­čenja ihrama. Naime, pod pojmom ihramstva podra­zumijevamo nijet kojim se odluči ulazak u obaveze šeriatom propisane u sklopu kojih je i oblačenje ihra­ma, — kao što je gore rečeno.

[iv] Ovo kupanje je sunneti-muekkeda. I žene tre­ba da se okupaju, pa makar bile u hajzu ili nifasu (menstruaciji).

[v] Za ženu nije obavezna nešivana odjeća, od­nosno ihrami, ona je slobodna i može obući što hoće pod uvjetom da ne pokriva lice i do članaka ruke. Pa čak i lice, kao što je rečeno, u izvjesnim slučajevima može prekriti.

[vi] Telbiiju hadžija treba da uči vrlo često. S njom treba da se saživi i da zna njeno značenje; da osjeti srcem da vrši odazivanje Bogu dž. š. Vrijeme je telbije od momenta oblačenja ihrama (a može i ranije), pa sve dok se ne počnu bacati kamenčići prvi dan Kurban-bajrama.

[vii]Mutavvif je Arap, domaćin, kad koga se odsijeda i koji predvodi hadžije prilikom nekih hadžskih obreda.

[viii] Naime, do kada će se ovaj tavaf obaviti, nije ograničeno, ali treba da bude u prva tri dana Kurban-bajrama. Međutim, pošto nije sigurno da će se čovjek ponovo naći u Meki, treba ga odmah obaviti (Fikh Ale-mezahibil-erbeati, str. 571).

[ix]Ovdje se podrazumijeva sadekai-fitr, odnosno odgovarajuća vrijednost ove sadake.

[x] Kadgod se dođe do Hadžerul-esveda ili od njega pođe u obilazak oko Kabe treba reći: »Bismillahi, Allahu ekber.«

[xi] Većina ovih dova uzeta je iz Hadisa gdje je navedeno da ih je Muhamed a. s. učio.