A+ A A-

KAKO ĆU OBAVITI HADŽDŽ II

KAKO ĆU OBAVITI HADŽDŽ II

 

 

Pripremanje i polazak na put[1]

     Pošto je kandidat za hadž izvadio kod nad­ležnog organa svoju putnicu, obezbijedio materi­jalna sredstva, izvršio nužnu vakcinaciju, prije polaska na put potrebno je da izvrši slijedeće radnje:

a)  Da ženi ili najstarijem članu porodice pre­da listu svojih dugovanja i potraživanja, ukoliko ih nije u mogućnosti likvidirati i okončati prije polaska na put, kako bi svačije pravo bilo osigu­rano. Isto tako da ih upozna o svojim  drugim, sličnim obavezama koje je stvorio prema nekome.

b)  Da napiše testament, vasijjetnamu, u ko­joj neće zaboraviti da dio imovine namijeni siro­tinji i za dobro svoje vjerske zajednice.

c)  Da prije puta najiskrenije učini tobu i pokaje se za učinjena nedjela. Treba se, mislim, prisjetiti čitavog svog prošlog života i detaljno pretresti svoj životni put, te iz sveg srca zamoliti Allaha za oprost i magfiret. U slučaju da se pri­sjeti da je nekome nanio moralnu štetu, treba da od oštećenog zatraži halala. Ukratko, treba da se pomiri i naravna i s ljudima i s Allahom.

d)  Novac koji će se utrošiti za ovaj put mora biti halal, dobiven i zarađen na način po šeriatu dozvoljen. Jer, kako na to prenosi Ebu Hurejre, Muhamed a. s. je rekao:

"Kada čovjek pođe na hadž novcem koji je halal, stavi nogu u uzengiju[2], i uzvikne: 'Lebbejkellahumme' ('odazivam Ti se Bože!'), njemu se iz neba odgovara: 'Sretno i blagoslovljeno! Tvoja je opskrba halal, tvoja je jahalica halal i hadž primljen'.

     A ako pođe na hadž s novcem koji nije halal, stavi nogu u uzengiju i uzvikne: 'Lebbejkellahumme', njemu se iz neba odgovara: 'Nije sretno i blagoslovljeno! Tvoja je opskrba haram, tvoja je hrana haram i hadž nevaljao i neprihvaćen'."

e)  Osnovni   podsticaj na hadž mora biti is­ključivo osjećaj da se na put  odlazi samo radi Boga dž. š., samo zato što je to On naredio, jer Allah prima samo ona djela koja se poduzimaju i čine radi Njegova zadovoljstva i raziluka. Kan­didat  za  hadž ne smije ići na hodočašće samo zato da bi  hadžijskim  nazivom stekao nekakav ugled i radi nekakve lične koristi.

f)  Da  održi, kako je to u našim krajevima i uobičajeno, u svom džematu   tzv. ikrar, dovu kojom će staviti do znanja i svojim susjedima da je odlučio krenuti na ovaj veliki put.

g)  Toga dana kada pođe na put, hodočasnik će klanjati dva rekata. Zanijetiće dva rekata put­ne nafile. Na prvom rekatu, poslije Fatihe, učiće Kul-ja ejjuhel-kafirune, a na drugom rekatu Kul--huvallahu. Na kraju dove, poslije rekata, lijepo je proučiti ... Ili, na našem jeziku, reći:

"Molim Te, dragi Bože, da na ovom putu činim dobročinstvo i budem bogobojazan, te da radim ono čime ćeš Ti biti zadovoljan. Bože, olakšaj mi ovaj put i učini mi ga ugodnim. Ti si, Bože, moj zaštitnik na putu i skrbnik (moje) po­rodice. Utječem Ti se (i poštedi me) od teškog puta, ružnog izgleda i loših promjena u porodici, imovini i čeljadima."

h) Prije polaska iz kuće provjeriti da li je uzeo svoje dokumente: putnicu, knjižicu vakcinacije i dr., kao i da li je ponio novac.

i) Voditi računa da hadžijski prtljag ne bude prevelik, jer suvišne stvari umaraju i hodočasnika i njegove saputnike.

 

(Preuzeto: Abdurahman Hukić, "Kako ću obaviti hadž", Starješinstvo Islamske zajednice u SRBiH, Sarajevo, 1976., treće izdanje, str. 25-28) 


 

[1] Ovaj put na hadž zamišljen je da se obavlja grupno, u organizaciji Islamske zajednice, pa je i ova knjiga u tom smislu i takvom načinu puta prilago­đena.

 

[2] U vrijeme Muhameda, a. s. putovalo se samo ja­šući ili pješke.