edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Poslovnik o radu Sabora Islamske zajednice

POSLOVNIK

radu Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

ODLUKA

o dopuni Poslovnika o radu Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

ODLUKA

izboru saborskih komisija Sabora IZ-e

ODLUKA

o dopuni Odluke o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e

Sarajevo, 1436/2015.

______________________________________________________________

SADRŽAJ

POSLOVNIK

O radu Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

 

ODLUKA

O dopuni Poslovnika o radu Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

 

ODLUKA

O izboru saborskih komisija Sabora IZ-e

 

ODLUKA

O dopuni Odluke o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e

______________________________________________________________

Broj: 12-MA-1602/04.

Datum: 17. safer 1425. h.g.

  1. april 2004. g.

Na temelju odredbe člana 62., stava 2, alineje 1 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sabor Islam­ske zajednice u Bosni i Hercegovini na svom zasjedanju održanom u Sarajevu 13. safera 1425. h.g., odnosno 03. aprila 2004. godine, donio je

POSLOVNIK

o radu Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

I. SAZIVANJE ZASJEDANJA SABORA

Član 1.

Zasjedanje Sabora Islamske zajednice u Bosni i Herce­govini (u daljnjem tekstu Sabora) saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika. Zasjedanja Sabora su redovna i vanredna.

Redovno zasjedanje saziva predsjednik Sabora najma­nje dva puta godišnje.

Vanredno zasjedanje predsjednik Sabora saziva:

- kada se ukaže potreba,

- na zahtjev jedne četvrtine sabornika,

- na zahtjev Rijaseta i

- na zahtjev reisu-l-uleme.

Zahtjev za vanredno zasjedanje mora biti pismeno obrazložen.

Na obrazložen zahtjev da se održi vanredno zasjedanje Sabora predsjednik je dužan da sazove Sabor na zasje­danje u roku od deset (10) dana od prijema takvog za­htjeva.

Član 2.

Poziv na zasjedanje upućuje se, u pravilu, svim članovi­ma Sabora u pisanom obliku, deset (10) dana prije odr­žavanja zasjedanja Sabora. U izuzetnim okolnostima to se može učiniti i usmenim putem, ili drugim prikladnim načinom.

Poziv za zasjedanje sadrži datum, vrijeme i mjesto odr­žavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda, kao i eventu­alno druge potrebne podatke.

Uz poziv članovima Sabora se dostavljaju i odgovarajući materijali o pitanjima koja se predlažu za dnevni red, kao i zapisnik sa prethodnog zasjedanja.

II DNEVNI RED ZASJEDANJA

Član 3.

Zasjedanje Sabora priprema njegovo predsjedništvo, koje čine predsjednik i potpredsjednici Sabora i gene­ralni sekretar Rijaseta, te predlaže dnevni red.

Svaki član Sabora ima pravo da predloži izmjenu i do­punu dnevnog reda u pisanom obliku.

Dnevni red konačno utvrđuje Sabor glasanjem.

Za vanredno zasjedanje Sabora dnevni red predlaže predsjedavajući, vodeći računa o inicijativi ovog sazivanja, o čemu Sabor odlučuje na početku zasjedanja.

Član 4.

Redovne tačke dnevnog reda na zasjedanju Sabora u pravilu su: izjašnjavanje o zapisniku sa prethodnog zasjedanja i pitanja sabornika.

Pitanja sabornika, u pravilu, dostavljaju se pismeno prije održavanja zasjedanja Sabora.

III. TOK ZASJEDANJA

Član 5.

Na početku zasjedanja predsjedavajući ocjenjuje da li postoji kvorum. Ukoliko se ustanovi da zasjedanju ne prisustvuje natpolovična većina članova Sabora, održavanje zasjedanja se odgađa i zakazuje za novi termin.

Član 6.

Predsjedavajući je dužan u toku zasjedanja Sabora voditi računa o potrebnom kvorumu.

Ukoliko predsjedavajući utvrdi da je u toku zasjedanja narušen kvorum, zaustavit će zasjedanje i dati pauzu od trideset (30) minuta.

Ukoliko nakon isteka pauze ne bude osiguran potreban kvorum, predsjedavajući zaključuje rad i oglašava prekid zasjedanja, a preostale tačke iz dnevnog reda uvrstit će se za naredno zasjedanje.

Član 7.

U toku zasjedanja predsjedavajući je dužan dati pauzu u trajanju najmanje trideset (30) minuta u vrijeme klanjanja namaza, obavljanja ručka i na zahtjev sabornika radi obavljanja konsultacija o određenom pitanju iz dnevnog reda.

Član 8.

Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na razmatranje pojedinih pitanja po redoslijedu prema utvrđenom dnevnom redu.

Član 9.

Predsjedavajući je dužan voditi računa da se tok zasjedanja odvija prema Poslovniku i utvrđenom dnevnom redu.

Predsjedavajući daje članovima Sabora riječ po redu prijavljivanja.

Ukoliko član želi govoriti o povredi Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda, predsjedavajući je dužan da mu da riječ čim je zatraži.

Predsjedavajući je dužan poslije toga dati obrazloženje o povredi poslovnika, odnosno utvrđenog dnevnog reda, a ako član ne bude zadovoljan objašnjenjem, odluka se donosi glasanjem. Izglasana odluka je obavezujuća i za predsjedavajućeg i za drugu stranu.

Član 10.

Učesnici u raspravi su dužni da u izlaganjima budu koncizni sa jasnim primjedbama i prijedlozima.

Diskusija sabornika po jednoj tačci dnevnog reda ne može biti duža od pet (5) minuta.

O jednoj tačci dnevnog reda sabornik može diskutirati najviše dva puta.

Ako član Sabora zatraži riječ da bi ispravio navod koji po njegovom mišljenju nije tačno prenesen ili interpretiran i zbog čega je prouzrokovan nesporazum, predsjedavajući će mu dati riječ čim je zatraži, odnosno čim završi izlaganje onaj koji je izazvao primjedbu.

Član 11.

Predsjedavajući zaključuje raspravu o pojedinim pitanjima kad ustanovi da nema više prijavljenih za raspravu.

Član 12.

Na zasjedanju, pored članova Sabora, mogu uzeti učešće posebno pozvani gosti, kao i predstavnici zainteresiranih institucija zavisno od problematike koja je na dnevnom redu zasjedanja.

Član 13.

O redu na zasjedanju se brine predsjedavajući. Predsjedavajući može oduzeti riječ učesniku zasjedanja ukoliko se njegovo izlaganje ne odnosi na dnevni red, ili ako nepotrebno ponavlja već izložene stavove.

Zbog povrede rada na zasjedanju predsjedavajući može prekršiocu izreći upozorenje i prijekor.

IV. ODLUČIVANJE NA ZASJEDANJU

Član 14.

Sabor donosi odluke (rješenja, zaključke, preporuke, izjave i stavove) većinom glasova svih izabranih sabornika sa pravom glasa, osim ako za odlučivanje o određenim pitanjima Ustavom IZ u BiH i ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Članovi Sabora odlučuju javnim glasanjem, ako Ustavom IZ u BiH, Izbornom odlukom i drugim aktima nije drugačije određeno.

Članovi Sabora mogu odlučiti da se o određenom pitanju odlučivanje vrši tajnim glasanjem.

Ukoliko neko od prisutnih izuzima svoje mišljenje, na njegov zahtjev ono se unosi u zapisnik.

U posebnim i hitnim slučajevima, Sabor može donijeti odluku na osnovu dobivenih izjava sabornika putem pismenog izjašnjenja o određenom pitanju dostavljenog poštom ili faksom, o čemu će se na prvom narednom zasjedanju zatražiti potvrda takve odluke.

Član 15.

Predsjedavajući Sabora i član Sabora ne mogu glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

V. VOĐENJE ZAPISNIKA ZASJEDANJA

Član 16.

Zapisnik na zasjedanju vodi sekretar. U slučaju odsutnosti sekretara iz objektivnih razloga predsjedavajući će predložiti lice koje će voditi zapisnik.

U zapisnik se unose podaci o danu i mjestu zasjedanja, prisutnim i odsutnim članovima, prisutnim gostima, dnevnom redu, posebnim prijedlozima i inicijativama, raspravi, usvojenim zaključcima, kao i rezultatima glasanja.

Član 17.

Ako se prisutni na zasjedanju izjasne, zbog značaja rasprava i odluka, zapisniku se mogu priložiti magnetofonske i videotrake.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika predlaže Pravna komisija Sabora, a donosi se na isti način na koji je donijet i ovaj Poslovnik.

Član 19.

Poslovnik stupa na snagu danom njegovog donošenja.

Član 20.

Ovaj Poslovnik objavit će se u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

PO OVLAŠTENJU PREDSJEDNIKA s.r.

potpredsjednik Husein Smajlović

______________________________________________________________

Broj: 19/13

Datum: 05. Džumade-l-uhra 1436. h.g.

15. april 2013. g.

Na temelju člana 14. i člana 18. Poslovnika o radu Sabora, na prijedlog Ustavne komisije, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na šestoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 03. džumade-l-uhra 1434. h.g., odnosno 13. aprila 2013. godine, donio:

ODLUKU

o dopuni Poslovnika o radu Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Član 1.

U članu 2. Poslovnika o radu Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iza stava 3. dodaju se stavovi 4., 5. i 6. koji glase:

„Poziv i materijali za sjednicu Sabora se mogu sabornicima dostaviti i putem elektronske pošte što će se smatrati validnim načinom pozivanja i dostavljanja materijala.“ „Elektronska pošta se šalje sa zahtjevom o potvrdi prijema od strane primaoca, a koja će služiti i kao dokaz o izvršenoj dostavi materijala.“

„U slučaju potrebe za dodatnom sigurnosti i očuvanjem tajnosti materijala koji se šalje, prilikom slanja će se upotrijebiti neko od raspoloživih sigurnosnih mehanizama (digitalni potpis i sl.).“

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

s.r. Predsjednik Sabora Safet Softić

______________________________________________________________

Na osnovu člana 62. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i člana 14. Poslovnika o radu Sabora Islamske zajednice, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na četvrtoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 30. ševvala 1428.h.g., odnosno 17. novembra 2007. godine, donio je

ODLUKU

o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e

Član 1.

Za razmatranje pitanja koja su u nadležnosti Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu Sabora) te za razmatranje nacrta i prijedloga propisa koje donosi Sabor, kao i za pripremanje i obavljanje drugih poslova za Sabor, obrazuju se stalne i povremene saborske komisije (u daljem tekstu komisije).

Saborske komisije daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Sabor o pitanjima iz svog djelokruga i vrše i druge dužnosti propisane ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Sabora.

Stalne saborske komisije se obrazuju posebnom odlukom Sabora.

Povremene saborske komisije se obrazuju zaključkom Sabora.

Član 2.

Materijali i pitanja predviđeni za sjednicu Sabora prethodno će biti upućeni na nadležnu komisiju.

Raspored materijala i pitanja po komisijama vrši predsjednik Sabora u saradnji sa potpredsjednicima i sekretarom Sabora.

Član 3.

Sabor odlukom imenuje stalne komisije iz reda sabornika i stručnjaka.

Komisija među svojim članovima - sabornicima, bira predsjednika i zamjenika predsjednika na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Komisija može zatražiti privremenu pomoć stručnjaka, koji će biti imenovani u skladu s pravilima o organizaciji Sabora.

Član 4.

Ustavna komisija broji devet članova, od čega sedam iz reda sabornika a dva iz reda stručnjaka.

Ostale komisije imaju sedam članova, od čega dva člana mogu biti iz reda stručnjaka.

Jedan sabornik može biti član u najviše dvije saborske komisije.

Član 5.

Predsjednik komisije, u saradnji sa sekretarom Sabora, organizira rad komisije.

Ostala pitanja organiziranja rada komisije biće naknadno uređena Poslovnikom o radu Sabora.

Član 6.

Predsjednika komisije u slučaju njegove odsutnosti mijenja zamjenik predsjednika, a u slučaju odsutnosti i zamjenika predsjednika član komisije koga odredi predsjednik komisije.

Ako predsjednik komisije ne sazove sjednicu kad je dužan da to učini, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika komisije ili predsjednik Sabora.

Član 7.

Sjednicu komisije saziva predsjednik komisije prema potrebi na osnovu vlastite inicijative, a dužan je da sazove sjednicu kada to zatraži predsjednik Sabora, ili najmanje jedna trećina članova komisije.

Predsjednik komisije saziva sjednicu komisije, po pravilu 5 (pet) dana prije održavanja sjednice, a može je, u izuzetnim slučajevima, sazvati i u kraćem roku. Komisija može raditi ako sjednici prisustvuje natpolovičan broj članova komisije, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Sjednici komisije mogu prisustvovati sabornici koji nisu članovi te komisije kao i stručnjaci za pojedine oblasti, bez prava odlučivanja.

Član 8.

Komisija sarađuje sa drugim komisijama i radnim tijelima Sabora o pitanjima od zajedničkog interesa.

U vršenju dužnosti iz svoje nadležnosti komisija može sarađivati s odgovarajućim tijelima Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, muftijstvima, medžlisima, institucijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini te pojedincima.

Član 9.

O svome radu komisije podnose pisani izvještaj Saboru prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Prilikom podnošenja izvještaja ili prijedloga Saboru izvjestilac na sjednici Sabora je predsjednik komisije, a izuzetno član komisije kojeg odredi komisija.

Član 10.

Sabor ima sljedeće stalne komisije:

1. Ustavna komisija,

2. Komisija za finansijske i administrativne poslove,

3. Komisija za vjersko djelovanje,

4. Komisija za zekat i sadekatu-l-fitr,

5. Komisija za hadž, umru i vjerski turizam,

6. Komisija za obrazovanje, odgoj i nauku,

7. Komisija za vakuf, imovinu i materijalno jačanje Islamske zajednice,

8. Komisija za dijasporu i vanjske odnose

9. Komisija za povratak.

Član 11.

Ustavna komisija:

a. prati provođenje Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu Ustava IZ-e u BiH);

b. razmatra pitanja od značaja za ustavnost u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i daje inicijativu za amandmane na Ustav IZ-e u BiH;

c. ispituje i dostavlja Saboru mišljenja o prijedlozima za amandmane na Ustav IZ-e u BiH

d. kontrolira javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav IZ-e u BiH i drugih odluka, te obavještava Sabor o rezultatima rasprave;

e. razmatra prijedloge odluka koje Sabor treba usvojiti, u smislu njihove usklađenosti sa Ustavom IZ-e u BiH i pravnim sistemom, kao i u smislu pravne obrade i o tome Saboru podnosi izvještaj s mišljenjem i prijedlozima;

f. razmatra i dostavlja mišljenja Ustavnom sudu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

g. razmatra i pokreće izradu pravnih akata iz svoje nadležnosti,

h. razmatra pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i sloboda, zagarantiranih Ustavom IZ-e u BiH, u slučajevima u kojima se neko obraća Saboru ili Rijasetu IZ-e u BiH;

i. razmatra pitanja razvoja i problema u ostvarivanju i zaštiti prava i sloboda iz prethodnog stava te mjera za njihovu efikasnu zaštitu;

j. razmatra pitanja saradnje u pitanjima ljudskih prava i sloboda građana sa nadležnim državnim institucijama i organima na određenim nivoima;

k. razmatra pravni položaj organa i institucija Islamske zajednice u dijaspori.

l. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti iz svoga područja.

Komisija razmatra i druga pitanja koja se odnose na: pravni sistem unutar IZ-e u BiH, izborni sistem, Rijaset IZ-e u BiH, vjerske blagdane, grb i zastavu IZ-e u BiH, pečate IZ-e u BiH, provođenje međunarodnih i državnih zakona koji se tiču IZ-e u BiH te druga pitanja iz nadležnosti Sabora koja nisu u nadležnosti drugih komisija.

Član 12.

Komisija za finansijske i administrativne poslove:

a. razmatra usvajanje, izvršenje i kontrolu izvršenja budžeta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

b. definira prijedloge za dodjelu sredstava iz budžeta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za rad Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i upotrebu ovih sredstava;

c. razmatra i utvrđuje dnevnice i druge troškove u vezi sa radom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i drugih tijela i organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

d. razmatra pitanja u vezi sa članarinom u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine;

e. razmatra i pokreće pravne akte iz svoje nadležnosti;

f. razmatra mjere finansijske i privredne politike Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

g. razmatra pitanja duga i odnosa sa finansijskim institucijama, u zemlji i izvan zemlje, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

h. utvrđuje odluke o određenim novčanim obavezama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

i. razmatra i druga pitanja u vezi sa finansijskim poslovanjem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini; j. razmatra pitanja vezana za informacioni sistem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini; k. razmatra administrativna pitanja funkcioniranja Sabora i drugih tijela i organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Komisija u koordinaciji sa Rijasetom Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini dostavlja prijedlog budžeta Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini Saboru do 15. oktobra svake godine kako bi bio uvršten u prijedlog odluke o budžetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za sljedeću godinu.

Komisija razmatra i druga pitanja iz svoje nadležnosti, finansijska i administrativna i o tome izvještava Sabor.

Član 13.

Komisija za vjersko djelovanje:

a. razmatra funkcioniranje institucija džamije, dže-mata i imama,

b. razmatra funkcioniranje institucije hatiba, mualli-ma i muallime,

c. razmatra vjerski rad sa ženskim dijelom džemata i aktivnosti prema porodici,

d. razmatra vjerske aktivnosti u vezi sa omladinom,

e. razmatra aktivnosti vezane za imidž Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

f. razmatra rad medija, štampanih i elektronskih, u vlasništvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

g. razmatra aktivnosti za unapređenje rada u ovim područjima,

h. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovom području,

i. razmatra ostale aktivnosti u vezi sa vjerskim djelovanjem i životom.

Član 14.

Komisija za zekat i sadekatu-l-fitr:        

a. razmatra prikupljanje zekata,

b. razmatra prikupljanje sadekatu-l-fitra,

c. razmatra aktivnosti za objašnjavanje i promoviranje dužnosti zekata i sadekatu-l-fitra,

d. razmatra aktivnosti za unapređenje rada u ovim područjima,

e. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovom području,

f. razmatra i druga pitanja od značaja za prezentiranje i realizaciju zekata i sadekatu-l-fitra.

Član 15.

Komisija za hadž, umru i vjerski turizam:

a. razmatra pitanja u vezi sa pripremama i realiziranjem hadža,

b. razmatra pitanja u vezi sa pripremama i realiziranjem umre,

c. prati aktivnosti od značaja za razvoj institucije hadža i umre,

d. prati aktivnosti u vezi sa vjerskim turizmom (unutar i izvan) koji organizira Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ili ima veze sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini,

e. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovom području,

f. razmatra i druga pitanja sličnog karaktera.

Član 16.

Komisija za obrazovanje, odgoj i nauku:

a. razmatra pitanja u vezi sa programom i realiziranjem mektebske nastave,

b. razmatra pitanja u vezi sa radom medresa i drugih srednjih škola u nadležnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

c. prati aktivnosti u vezi sa predškolskim odgojem,

d. razmatra aktivnosti u vezi sa vjeronaukom u osnovnim i srednjim školama,

e. razmatra rad islamskih fakulteta i akademija,

f. razmatra rad istraživačkih centara i instituta,

g. razmatra rad biblioteka, arhiva i muzeja u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

h. prati fetve koje se donose u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine,

i. razmatra i prati pitanja vezana za udžbenike u izdanju Islamske Zajednice Bosne i Hercegovine i izdavanje knjiga i drugih učila te umnožavanje drugih nosača sa vjerskim sadržajima,

j. razmatra pitanja iz oblasti islamske kulture i baštine i daje prijedloge za unapređenje tog djelovanja;

k. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovom području,

l. preduzima i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.

Član 17.

Komisija za vakuf, imovinu i materijalno jačanje Islamske zajednice:

a. prati aktivnosti na prikupljanju članarine Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

b. prati aktivnosti u vezi sa vakufima,

c. razmatra pitanja u vezi sa radom i funkcioniranjem vakufa,

d. razmatra pitanja u vezi sa drugom nepokretnom imovinom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

e. razmatra aktivnosti na promoviranju institucije uvakufljavanja i objašnjavanja njezina značaja,

f. razmatra i druga pitanja od značaja za unapređenje vakufa i imovine Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

g. prati investicijske aktivnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (gradnja džamija, centara, škola...),

h. prati rad Agencije za certificiranje halal proizvoda i usluga,

i. prati prikupljanje i realiziranje donacija za potrebe Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

j. prati privredne aktivnosti (dionice, ulaganja... ) u kojima učestvuje Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini,

k. razmatra aktivnosti za inoviranje i unapređenje materijalne osnove Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini,

l. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovim pitanjima,

m. razmatra i druga pitanja u vezi sa svojom nadležnošću.

Član 18.

Komisija za dijasporu i vanjske odnose:

a. razmatra pitanja organiziranja vjerskog rada naše dijaspore u svijetu,

b. razmatra pitanja vjerskog rada i razvoja vjerskih djelatnosti u dijaspori,

c. ostvaruje neposredan uvid u vjersko stanje dijaspore u svijetu,

d. razmatra pitanja medijske pokrivenosti dijaspore vjerskim sadržajima putem medija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i drugih medija u Bosni i Hercegovini i regionu,

e. razmatra pitanja u vezi sa dostupnošću vjerske literature na bosanskom jeziku u dijaspori,

f. razmatra pitanje školovanja i obučavanja za vjerski rad u dijaspori i vjerskog školovanja i obučavanja u dijaspori,

g. razmatra i druga pitanja vjerskog života i rada u našoj dijaspori u svijetu,

h. razmatra pitanja u vezi sa odnosom sa islamskim zajednicama u regionu,

i. prati međureligijske aktivnosti u Bosni i Hercegovini,

j. razmatra pitanja odnosa sa NGO u zemlji i svijetu,

k. razmatra pitanja odnosa Islamske zajednice Bosne i Hercegovine sa OIC, IDB i drugim međuvladinim i regionalnim islamskim organizacijama i institucijama,

l. prati odnose na bilateralnom nivou između Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini i nadležnih ministarstava, institucija i službenih državnih organizacija koje se bave pitanjima islamskih aktivnosti u zemljama OIC-a i drugim zemljama, m. prati i druge međureligijske aktivnosti Islamske zajednice Bosne i Hercegovine izvan zemlje, n. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovom području,

o. preduzima i druge aktivnosti u okviru svoje nadležnosti.

Član 19.

Radi proučavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti, sastavljanja izvještaja ili pripremanja prijedloga, odluka i sl., komisija može formirati potkomisiju ili radnu grupu i utvrditi djelokrug njihovog rada.

U slučajevima koji nisu posebno regulirani ovom odlukom, a odnose se na procedure rada komisija, primjenjivat će se osnovne odredbe procedure Sabora određene Poslovnikom.

Član 20.

Sve saborske komisije su dužne u svom radu pridržavati se odredaba Ustava IZ-e, Poslovnika o radu Sabora i ove Odluke.

s.r. Predsjednik Sabora Edhem Bičakčić

______________________________________________________________

Broj: SIZ-27/08

Datum, 11. rebiu-l-ahir 1429. h.g.

17. april 2008. godine

Na osnovu člana 62. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i člana 14. Poslovnika o radu Sabora Islamske zajednice, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na petoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 28. rebiu-l-evvela 1429.h.g., odnosno 05. aprila 2008. godine, donio je

ODLUKU

o dopuni Odluke o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e

Član 1.

U Odluci o izboru saborskih komisija (donesena na 4. redovnoj sjednici Sabora dana 17. novembra 2007. godine) iza člana 18. dodaje se novi član 18a koji glasi:

Član 18a.

Komisija za povratak

a. Razmatra pitanje povratka muslimana Bosne i Hercegovine u zemlju.

b. Razmatra pitanje vjerskih aktivnosti van zemlje u pravcu promoviranja povratka.

c. Prati aktivnosti Islamske Zajednice u BiH na tumačenju i primjeni principa hidžre u smislu vraćanja na svoju rodnu grudu, u zemlju porijekla.

d. Prati aktivnosti Zajednice na predstavljanju rezultata rada Zajednice radi poticaja povratka muslimana u Bosnu i Hercegovinu.

e. Sarađuju sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu na izučavanju procesa iseljavanja muslimana iz Bosne i Hercegovine.

f. Prati saradnju institucija Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini sa drugim institucijama i NVO u zemlji na osiguravanju ukupnih uvjeta u zemlji za privlačenje muslimana porijeklom iz Bosne i Hercegovine da se vrate i žive u njoj.

g. Prati saradnju institucija Islamske Zajednice u BiH sa drugim institucijama i NVO izvan zemlje na privlačenju muslimana porijeklom iz Bosne i Hercegovine da se vrate i žive u njoj.

h. Prati aktivnosti Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini u vezi promoviranja programa “svi na svoje", kada su u pitanju muslimani Bosne i Hercegovine i poticanja ravnomjerne naseljenosti muslimana Bosne i Hercegovine na teritoriji Bosne i Hercegovine.

i. Preduzima i druge aktivnosti u vezi svoje nadležnosti.»

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

s.r. Predsjednik Sabora Edhem Bičakčić