Logo

Učenje različitih verzija "Ettehijjatu" na sjedenju

Pitanje:

Da li se mogu učiti druge verzije Et-tehijjatu u namazu kao npr. Et-tehijjatul-mubarekatu i Et-tehijjatuz-zakijatu lillah?

Odgovor:

Znameniti hanefijski učenjak El-Ajni u svom komentaru  Buharijevog Sahiha pod naslovom Umdetu-l-kari, navodi trinaest varijanti tešehhuda (Ettehijjatu). Najveći broj islamskih pravnika daje prednost tekstu tešehhuda koji prenosi Ibn Mesud i koji je zabilježen u šest najvjerodostojnijih hadiskih zbirki, a to je tešehhud koji mi učimo u našim namazima. Et-Tirmizi je za tu varijantu tešehhuda rekao da je najutentičnija i da ju je najveći broj ashaba i učenjaka poslije njih primjenjivao. Sa njim se slaže i Ibn Hadžer.

Spomenuti autori hadiskih zbirki prenose od Abdullah ibn Mesuda, r.a., da je rekao: „Kada smo klanjali za Vjerovjesnikom, a.s., učilli smo: ʼNeka je selam na Džibrila, Mikaila i toga i toga.ʼ Allahov Poslanik, a.s., se okrenuo prema nama i rekao: ʼDoista je Allah Es-selam (bez mahane i nedostatka), pa kada neko od vas klanja neka prouči: Et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu. (Pozdravi, blagoslovi i lijepe riječi pripadaju Allahu.) Es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu. (Neka je selam, Allahova milost i Njegov blagoslov na tebe, Vjerovjesniče!) Es-selamu alejna ve ala ibadillahis-salihin. (Neka je selam na nas i na sve dobre Allahove robove!) – jer kad god to kažete to obuhvati svakog dobrog Allahovog roba i na nebu i na Zemlji.ʼ Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.“  (El-Buhari, 831)

S obzirom na to da postoji više verzija tešehhuda, nema smetnji da onaj ko zna neku drugu verziju povremeno prouči i tu verziju tešehhuda, ako je ona vjerodostojna. Verziju Et-tehijjatul-mubarekatu, es-salavatut-tajjibatu lillahi ... (Blagoslovljeni pozdravi i lijepi slavati pripadaju Allahu...) bilježe autori hadiskih zbirki, osim Buharije, od Ibn Abbasa, r.a., Verziju Et-tehijjatu lillahi, ez-zakijjatu lillahi, es-salavatu lillahi ...(Pozdravi pripadaju Allahu, dobra djela pripadaju Allahu i salavati pripadaju Allahu.) bilježe Et-Tahavi, Ibn Ebi Šejbe i Abdurrezzak od Omera, r.a. (Više v.: Umdetu-l-kari, 6/113-114.)

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.