Logo

OSNOVNE INFORMACIJE O EVROPSKOM VIJEĆU ZA FETVE I ISTRAŽIVANJA

 • Published in
 • Kategorija: (Arhiva) MINA vijesti
 • Štampa
kuran01     Sarajevo, 15. maj 2007. (MINA) - Evropsko vijeće za fetve i istraživanja je neovisna, specijalizirana, islamska znanstvena ustanova osnovana 1997. godine sa sjedištem u Dablinu,  Republika Irska.

Ciljevi:

     Osnovni cilj Vijeća je da promovira kulturu dijaloga, suživota i razumijevanja među ljudima i narodima umjerenim tumaćenjem islama i pravilnim usmjeravanjem muslimana u Evropi ka univerzalnim islamskim principima pravde, jednakopravnosti, saradnje u dobru i borbi protiv zla i nepravde.

Pored općeg cilja Vijeće nastoji ostvariti svoje posebne ciljeve koji se mogu sažeti u slijedećem:

 1. Približavanje stavova alima koji djeluju u  evropskim zemljama; rad na objedinjavanju njihovih mišljenja o važnim fikhskim pitanjima.
 2. Izdavanje kolektivnih fetvi koje će odgovoriti potrebama muslimana u Evropi, riješiti njihove probleme i urediti njihov društveni status i komunikaciju sa evropskim društvima u svjetlu propisa i intencija Šerijata.
 3. Izrada  šerijatskopravnih studija i istraživačkih projekata koji tretiraju novonastale probleme na evropskom tlu tako da se zadovolje intencije Šerijata i interesi ljudi.
 4. Usmjeravanje muslimana u Evropi općenito, a posebno muslimanske omladine putem prezentiranja  izvornog islamskog učenja i ispravnih šerijatskopravnih  rješenja ( fetvi).

Sredstva:

     Vijeće će nastojati realizirati svoje ciljeve oslanjajući se na sljedeća sredstva:

 1. formiranje ekspertnih komisija iz redova članova Vijeća koje će imati privremenu ili  stalnu misiju i biti će im povjeravani zadaci koji su u  funkciji  realizacije ciljeva Vijeća,
 2. oslanjanje na autoritativna fikhska djela i izvore osobito one koji se oslanjaju na validne argumente,
 3. uzimanje u obzir fetvi i studija izdatih od akademija islamskog prava i drugih znanstvenih institucija,
 4. Vijeće će uložiti napor da od zvaničnih institucija u evropskim zemljama dobiju službeno priznavanje Vijeća kao autoritativne instance za saznavanje šerijatskih propisa,
 5. organiziranje seminara i stručnih kurseva za obrazovanje uleme i daija,
 6. održavanje seminara i okruglih stolova radi proučavanje nekih fihskih problema,
 7. izdavanje redovnih i vanrednih publikacija i fetvi, te prevođenje fetvi i studija na evropske jezike,
 8. izdavanje časopisa Vijeća u kojem će se objavljivati odabrane fetve, studije i istraživački projekti koji su bili predmet rasprava na Vijeću i koje ostvaruju njegove ciljeve.

 

     Prva službena sjednica Vijeća održana je u Sarajevu u avgustu, 1997. Imajući u vidu simbolički značaj Sarajeva i Bosne i Hercegovine za muslimane u Evropi, Vijeće, kojim predsjedava jedan od najvećih islamskih autoriteta današnjice dr. Jusuf Karadavi, donijelo je odluku da jubilarnu desetu godišnjicu svoga uspješnog rada obilježi održavanjem 17. redovne sjednice Vijeća u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u Sarajevu.

     Ovo je veliko priznanje Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini na čelu sa reisu-l-ulemom dr. Mustafom Cerićem, članom Vijeća, ali i gradu Sarajevu i Bosni i Hercegovini u cjelini.

Članstvo:

     Članovi Vijeća su istaknuti alimi i poznavaoci islamskog prava iz Evrope i svijeta. Predsjednik Vijeća je dr. Jusuf Karadavi, eminentni savremeni islamski pravnik, a njegov zamjenik je šejh Fejsal Mevlevi. Predstavnik Islamske zajednice u BiH je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić.

Generalni sekretar Vijeća je Šejh Husejn Halava iz  Sjeverne Irske.

 NEKE OD PREPORUKA VIJEĆA SA DRUGOG I TRĆEG ZASJEDANJA

 

     Završna deklaracija sa drugog redovnog zasjedanja Vijeća koje je održano u Dablinu u Irskoj sadrži niz preporuka koje se tiču pozicije muslimana u zapadnim zemljama.

1.      Očuvanje islamskog identiteta muslimanskih manjina i njihove vjerske osobenosti putem primjene propisa Šerijata, pridržavanja onoga što je dozvoljeno i zabranjeno u: obredoslovlju ( ibadetima), međusobnim odnosima i poslovanju, etici, kulturi jela i pića, porodićnim i društvenim odnosima i  lijepom  ophođenju sa drugima.

2.      Vijeće preporučuje muslimanima u Evropi da prilježno rade na zadobijanju priznanja islama kao vjere od vlada  zemalja u kojima žive, zatim priznanja statusa vjerske manjine sa punim pravima, na način kako je to priznato drugim vjerskim manjinama, kao i pravo na uređenje odnosa iz domena ličnog statusa, poput braka, razvoda braka i nasljedstvo. Vijeće poziva evropske zemlje da priznaju islamsku vjeru i prava muslimanima, prema modelu koji je već primijenjen u nekim državama poput Belgije, Španije, Austrije i Madžarske. S toga, Vijeće preporučuje muslimanima formiranje šerijatskog tijela koje će preuzeti na sebe  uređenje njihovog ličnog statusa shodno propisima Šerijata uz uvažavanje važećih zakona u tim zemljama.

3.      Vijeće posebno preporučuje muslimanima da se pridržavaju tekstova Kur'ana i Sunneta i konsenzusa islamskih pravnika koji se odnose na obavezu ispunjavanja uvjeta i obaveza preuzetih dobivanjem vize i boravišnih dozvola u evropskim zemljama.

4.Vijeće preporučuje muslimanima općenito, a posebno onim koji borave u zapadnim državama, da se čvrsto drže Allahovog užeta, principa brastva, tolerancije, umjerenosti, saradnje u dobroćinstvu, bogobojaznosti, dijaloga i mirnih sredstava u tretiranju spornih pitanja, daleko od svakog vida ekstremizma i fanatizma koji kreiraju negativnu sliku o islamu nanoseći time veliku štetu muslimanima općenito, a muslimanskim manjinama posebno.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.