A+ A A-

Da li se može zavjetovati na dobrovoljni post?

Pitanje:

Obavezao sam se na dobrovoljni post ponedeljkom i četvrtkom. Ukoliko se desi da jedan od ova dva dana ne mogu postiti, jesam li dužan da ih napostim? Kakav je propis po tom pitanju?

Odgovor:

Prema propisu u našem mezhebu nezr (zavjetovanje) je općenito mubah (dozvoljen čin) u oblasti dozvoljenih djela i postupaka, pa ukoliko se neko zavjetuje da će učiniti neko dopušteno djelo, obavezan je ispuniti svoj zavjet. Uzvišeni Allah je rekao: “Neka ispune svoje zavjete.” (El-Hadždž, 29) U hadisu se navodi: “Ko se zavjetuje da iskaže pokornost Allahu, neka Mu je i iskaže, a ko se zavjetuje da Mu iskaže nepokornost, neka Mu je ne iskazuje.” (Buharija, 6700)

Prema tome, trebate postiti te dane, a ukoliko se desi da neki od njih ne postite obavezni ste ih napostiti, jer ste zavjetom na sebe preuzeli tu obavezu.

U slučaju bolesti ili putovanja, možete prekinuti post tih dana bez obaveze napaštanja, a kada prestane razlog olakšice, trebate nastavite postiti te dane. Ako biste odustali od zavjeta, dužni ste iskupiti se keffaretom za zakletvu. Allahov Poslanik je rekao:  „Ko se zavjetuje pa ne može da to ispuni, njegov keffaret (iskupnina) je keffaret (iskupnina) za zakletvu.“ (Ebu Davud) Keffaret (iskupnina) se ogleda u obavezi da se  nahrani deset siromaha u iznosu prosječne dnevne hrane za svakog od njih, ili da se odjene isti broj siromaha, a u slučaju nemogućnosti izvršenja te obaveze slijedi obaveza posta tri dana, shodno riječima Uzvišenog Allaha: „Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao - neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni.“ (El-Maide, 89.)