Sabor

 Sabor Islamske zajednice u BiH

 

Adresa: Zelenih beretki 17,

            71 000 Sarajevo

Tel./fax: +387 (0) 33 533 172

Email: sabor@rijaset.ba 

Web: sabor.islamskazajednica.ba