A+ A A-

Mi smo ga objavili u Noći kadr

Melek Džebrail je u Noći kadr spustio Kur‘an iz Levhi mahfuza (Knjige pomno čuvane) u Bjetul-izzet (počasno mjesto) koji se nalazi na našem nebu. Zatim je Kur‘an odatle objavljivan Muhammedu, a.s., u periodu od dvadeset i tri godine koliko je trajala njegova poslanička misija. Prva objava Muhammedu, a.s., također se desila u Noći kadr.
Kur‘an je vječni Allahov govor objalvljen Muhammedu, a.s., u mjesecu ramazanu kao što kaže Uzvišeni Allah: „U mjesecu ramazanu objavljen je Kur‘an koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla...“  Ovaj ajet nudi općenitu obavijest o tome da je Kur‘an objavljen u mjesecu ramazanu, ali se iz ajeta ne zna da li je Kura‘n objavljen danju ili noću. Stoga Allah objavljuje drugi ajet u kojem stoji: „Mi smo ga objavili u blagoslovlejnoj noći i Mi, doista, opominjemo.“ Ovo je druga informacija o obajavljivanju Kur‘ana, ali na osnovu ovog ajeta još uvijek je nejasno koja je to noć. Allah zato objavljuje treću obavijest u kojoj stoji: „Mi smo ga objavili u Noći kadr.“
Noć kadr je noć odredbe. Zbog odredbe koja se u njoj donosi i riješava ova mubarek noć je i nazvana Lejletul-kadr – Noć odredbe. U Kur‘anu stoji: „U njoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj.“ Ibn Abas kaže: „Uzvišeni Allah u Noći kadr određuje sve što će se desiti te godine do Noći kadr naredne godine. U ovoj noći se određuje: kiša, opskrba, život, smrt itd.“ Svaka odredba dosuđuje se u ovoj blagosovljenoj noći. Sve što je dobro i loše u njoj se određuje.
Zašto je Kur‘an objavljen noću, a ne danju? Objavljen je noću radi toga što se noću brojni kerameti i darovi spuštaju na vjernike. S druge strane duhovno uzdizanje i putovanje ka nebu također se dešava noću. Noć je iz Dženneta jer je ona predviđena za odmor, dok je dan iz Džehennema jer se čovjek tokom dana umara i pati zarađujući za život. Uz to, noćni ibadet je bolji od dnevnog jer je čovjekovo srce noću zaokupljeno isključivo ibadetom.
A znaš li ti šta je Noć kadr? Noć kadr je bilja od hiljadu mjeseci.
Ti ne znaš njenu bit i suštinu jer to prevazilazi znanje koje posjeduju stvorenja. Ti ne znaš vrijednost ove blagoslovljene noći, niti veličanstvenost vremena u kojem je objavljen Kur‘an. Stoga Uzvišeni Allah objavljuje Svome Poslaniku da je „Noć kadr“ tj. ibadet koji se čini u njoj „bolja od hiljadu mjeseci“ bez ove noći provedenih u postu, namazu i drugom ibadetu. Noć kadr je bolja, časnija i blagodarnija od tog dugog perida koji iznosi 83 godine i 4 mjeseca.
Poslanik, a.s., kaže: „Ko provede Noć kadr u ibadetu vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha, oprostit će mu se i prošli i budući grijesi, a ko posti mjesec ramazan vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha, oprostit će mu se i prošli i budući grijesi.“ To znači da će Uzvišeni Allah onome ko provede Noć kadr u ibadetu i ko isposti mjesec ramazan tražeći Njegovo zadovoljstvo i računajući isključivo na Njegovu nagradu oprostiti sve male grijehe i ublažiti sve velike grijehe koje je počinio, te ga sačuvati od činjenja velikih grijeha u budućnosti. Postoje različita mišljenja o tome koja noć je Noć kadr. Većina muslimana smatra da je Noć kadr jedna od neparnih noći u zadnjoj desetini mjeseca ramazana. Svoje mišljenje temelje na riječima Božijeg Poslanika, a.s.: „Tražite Noć kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana i to u neparnim noćima.“ Noć kadr je skrivena u zadnjoj trećini mjesca ramazana da vjernici koji su iscrpljeni postom ne bi posustali u pobožnosti, već da ulože dodatni trud i u ibadetu provode vrijeme kako bi postigli vrijednost ove veličanstvene noći. Noć kadr je u neparnim noćima mjeseca ramazana jer je Allah nepar i On voli nepar. Većina muslimana smatra da je Noć kadr 27. noć mjseca ramazana. Svoj stav potkrepljuju riječima Ibn Abasa koji je rekao: „Sura Kadr ima 30 riječi, a riječ hije – ona, je 27. riječ u suri.“ Ibn Abas je također rekao da Noć kadr ima 9 harfova, te da je spomenuta u suri Kadr 3 puta što znači da je to 27. noć ramazana.
Neki smatraju da je Noć kadr zadnja noć mjeseca ramazana na osnovu riječi Božijeg Poslanika, a.s.: „Svake noći mjeseca ramazana za vrijeme iftara Uzvišeni Allah oslobađa od džehennemske vatre hiljadu hiljada robova koji su zaslužili da budu kažnjeni. Kada nastupi zadnja noć mjeseca ramazana Uzvišeni Allah u njoj oslobodi od džehennemske vatre onoliko Svojih robova koliko je oslobodio od prvog do posljednjeg dana ramazana. Prva noć je kao noć u kojoj se nekome rodi sin – to je noć zahvale, dok je posljednja noć, noć rastanka, kao kada nekome umre dijete – to je noć sabura.“
Noć kadr je skrivena na sličan način kao što je skriven čas u kojem se primaju dove petkom radi toga da bi vjernici što više vremena provodili u dovi; Božije najuzvišenije ime je skriveno zbog toga da bi vjernici sa svim lijepim imenima što češće spominjali Allaha, dž.š.; čas smrti skriven je da bi vjernik stalno bio na oprezu.
Hazreti Aiša priča da je upitala Muhammeda, a.s.: ”Šta misliš kada bih znala koja je noć Kadr, šta bih u njoj učila?’ Vjerovjesnik, a.s., odgovori: ‘Reci Allahu moj, Ti si Onaj koji oprašta, voliš da praštaš, pa oprosti  meni.’”
Jedne prilike Vjerovjesnik, a.s., je spomenuo nekog čovjeka iz Benu Israila po imenu Šemsun koji se na Allahovom putu borio 1000 mjeseci. Ashabi su se tome začudili, a potom rastužili jer su shvatili da oni nisu u mogućnosti sustići njegova dobra djela jer oni žive znatno kraće, pa im je Allah, dž.š., podario Noć kadr koja je vrednija od 1000 mjeseci koje je taj gazija proveo u borbi na Božijem putu.
Također se prenosi da se među ranijim narodima nije smatrao pobožnim onaj koji nije u ibadetu proveo 1000 mjeseci. Muhammedovom, a.s., ummetu je podarena jedna noć, Noć kadr, koju ako provedu u ibadetu imaju veće pravo da se nazivaju pobožnima.
Prenosi se kako je Vjerovjesnik, a.s., uvidio da su narodi koji su živjeli ranije imali dug životni vijek, pa stoga i veću mogućnost da čine dobra djela, pa se naš Pejgamber pobojao da njegov ummet neće uspjeti učiniti dovoljno dobrih djela u odnosu na ranije narode, pa mu je Allah podario Noć kadr koja je bolja od 1000 mjeseci. U jednom predanju stoji da je Sulejman, a.s., vladao 500 mjeseci i da je Zul-Karnejn vladao 500 mjeseci, a Allah je onome ko provede Noć kadr u ibadetu podario bolje od njihove vladavine.
Naši dobri preci su imali običaj da u zadnjoj trećini mjeseca ramazana klanjaju dva rekata nijeteći namaz povodom Noći kadr. Ebu Lejs smatra da namaz koji se klanja povodom Noći kadr ima najmanje dva rekata, a najviše 1000. Na svakom rekatu može se učiti sura Kadr jedanput i sura Ihlas tri puta. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Nakon namaza se prouči 100 salavata na Vjerovjesnika, a.s., ili onoliko koliko neko želi.  Meleki i Ruh s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake.
Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.
Meleki i Ruh spuštaju se u ovoj blagoslovljenoj noći sa nebesa na Zemlju. Meleki se spuštaju u skupinama, ulaze u Kabu i druga mjeseta u kojima vjernici ibadete i to traje sve dok zora ne svane. Ove blagoslovljene noći meleki ne ulaze u crkve i sinagoge, hramove u kojima se obožavaju idoli, kuće u kojima se nalazi pas ili slika s likovima i bludnici. Meleki ne ulaze u kuće u kojima se nalazi alkohol i pijanice, oni koji prekidaju rodbinske veze, džunubi i oni koji jedu svinjetinu. Meleki žarko žele da siđu sa neba i borave sa vjernicima u ovoj blagoslovljenoj noći. Oni izgaraju od aška da budu s nama, pa traže od Allaha da im dozvoli da se spuste do nas, pa ima Uzvišeni Allah, dž.š., to dopušta. Zbog toga u ajetu stoji: „...s dozvolom Gospodara svoga...“ 


Iz “Ruhul-bejana” preveo i priredio
hfz. Elvir Duranović

www.preporod.com,  04.10.2007