A+ A A-

Ususret redžebu i mubarek noći Lejletu-r-regaib

Tema sedmice - prijedlog za hutbu: Ususret redžebu i mubarek noći Lejletu-r-regaib

Uzvišeni Allah veli: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kad je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta mjeseca; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone.” (Et-Tevbe, 36)

Prenosi imami Ahmed od Ebu Bekra, a on od Vjerovjesnika, s. a. v. s., da je, dok se obraćao prisutnima u vrijeme hadža, on rekao: “Zaista vrijeme kruži u svome obliku otkako je Allah, dž. š., stvorio nebesa i Zemlju, godina ima dvanaest mjeseci, četiri od njih su sveta, i redžeb plemena Mudar, koji je između dva džumadija i ša'bana.”

Lejletu-l-regaib je jedna od dvije mubarek noći u mjesecu redžepu. Ova i mubarek noć Lejletu-l-mi'radž prvi su vjesnici ramazana i duhovna priprema za ovaj najodbaraniji mjesec. Lejletu-l-regaib je Noć želja. Pojam regaib množina je od oblika regibetun, u značenju: želja, obilno darovanje, obilni darovi.

Želje mogu biti korisne i pozitivne, kao npr., da želimo postati imućni kako bismo mogli pomoći siromašnima i onima koji su u stanju potrebe. S druge strane, želje mogu biti i negativne i štetne, i za pojedinca i za društvo u kojem se on nalazi. Često ljudske želje imaju negativne sadržaje, kao npr. želja za gomilanjem imetka i škrtarenjem.

Postoji želja tijela, ili nefsa i Poslanik, s. a. v. s., upozorio nas je da se toga čuvamo i da se od toga suzdržavamo. Svakako, tu je želja ruha – duše koja vapi za Gospodarom i nastoji da konstantno biti Njemu pokorna.

Allah, dž. š., u 18. i 19. ajetu sure “El-Isra'” govori o štetnim željama, kojih se valja čuvati, i korisnim željema, čijemu ostvarenju treba težiti, pa kaže: “Onome ko želi ovaj svijet Mi brzo dajemo šta hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije Džehennem pripremiti, u kojemu će osramoćen i odbačen biti. A onaj ko želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvale vrijedan biti.”

Drugi navedeni kur’anski ajet upućuje nas na tri uzroka ostvarivanja naših pozitivnih ciljeva, a to su:  vjera i iskreno uvjerenje, želja, rad i trud.

Jaka želja je prvi i osnovni uvjet za ostvarivanjem naših korisnih ciljeva. Ashabi su imali izrazito jaku ambiciju za postizanjem Allahova zadovoljstva. Allah se obraća Poslaniku, s. a. v. s., pa veli: “Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i uveče u želji da naklonost Njegovu zasluže”, tj. druži se i sjedi s onima koji Allaha spominju, koji izgovaraju: La ilahe illellah, Elhamdulillah, Subhanallah, Allahu ekber, i koji Ga, iz reda Njegovih robova, mole ujutro i uveče, svejedno jesu li siromašni ili su bogati, koliko su jaki a koliko slabi.

Za ostvarenje bilo koje od naših želja treba uložiti maksimalni trud. Bez rada i aktivnosti ono što želimo postići ostala bi samo puka želja. Iskrenim radom i zalaganjem izvršavamo Allahove naredbe i izbjegavamo Njegove zabrane. Božiji poslanik, s. a. v. s., rekao je: “Uzvišeni Allah voli onoga koji, kad radi jedan posao, uradi ga čestito.”

Vjera podrazumijeva iskreno uvjerenje u ono što radimo. Ako nismo u potpunosti sigurni u ono što vjerujemo, ne možemo ostvariti naše želje. Često ljudske želje i postupci izlaze iz okvira iskrenog vjerovanja. Allahov poslanik, s. a. v. s., jakom je željom, velikim trudom i iskrenim vjerovanjem u potpunosti prenio emanet koji je dobio od Allaha, dž. š.

Dakle, ako žudimo za Džennetom, treba da imamo jaku želju za postizanjem tog cilja.

Ali, nije dovoljno imati samo želju, treba uložiti i maksimalan trud. Svakako, uz želju i rad potrebno je i istinsko uvjerenje u ispravnost odabranoga puta kojim idemo. Naprimjer, ukoliko imaš želju za namazom kao jednom od Allahovih obaveza, potrudi se i obavi namaz! Neka tvoje obraćanje Allahu kroz namaz bude iskreno, pa će te Allah, sigurno, nagraditi Džennetom.

Također, na osnovu citiranog 19. ajeta iz sure “El-Isra'” možemo zaključiti da se naši uži, pojedinačni ciljevi mogu realizovati putem navedenih velikih životnih ciljeva: želje, rada i iskrenog ubjeđenja u ono što radimo.

Iskreni vjernik treba biti ustrajan u svojim željama. Konstantno da planira, organizuje kako je moguće na najbolji način ostvariti svoje ambicije. Naravno, na tom putu nailazi na razne poteškoće i izazove. Musliman nikad ne odustaje od legitimnih ciljeva u svome životu. Čvrsta vjera, oslanjanje na Allaha u teškim situacijama, garant je uspjeha i napretka na ovom svijetu. Sreća i dobro na Dunjaluku vodi nas do Božije milosti i zadovoljstva na Budućem svijetu.

Vidjeli smo kakve naše želje treba da budu i na koji način ih možemo ispravno realizovati. Svakako, za mubarek noć Lejletu -regaib koja pada sljedećeg četvrtka 3. februara, treba se posebno pripremiti. Jedan od načina je dobrovoljni post koji priprema naše tijelo i dušu za bliži i suptilniji odnos prema Uzvišenom Allahu. Dobrovoljni namaz dodatno učvršćuje našu vezu s Gospodarom. Kulminacija naše odanosti, u ovoj noći, jest učenje dove, jer Allahov Poslanik, s. a. v. s., rekao je: “Dova je srž ibadeta.”

Dova je vjernikovo oružje i svjetlost nebesa i Zemlje.

U ovoj noći dovu upućujemo za sebe, svoje roditelje, djecu, za svoga bračnog druga, za užu i širu rodbinu, komšije, prijatelje, džemat, cjelokupnu muslimansku i društvenu zajednicu... U dovi ne bi trebalo da zaboravimo ni siromašne, one koji su u stanju socijalne ili druge potrebe, bolesne i, na koncu, treba da dovimo za cijeli ummet i čovječanstvo.

Molimo Uzvišenog Allaha da nam podari iskrenu želju za Džennetom, snagu za činjenje dobrih djela i da učini da budemo iskreni vjernici.