A+ A A-

prof.dr. Vedad Gurda

vedad gurdaVedad Gurda je rođen 1978. godine u Olovu, gdje završava osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Behram-begovoj medresi u Tuzli i isto okončava 1997. godine, kao učenik generacije. Po završetku medresanskog obrazovanja upisuje studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kojem je diplomirao 2003. godine, te magistrirao 2009. godine, da bi svoje visokoškolsko usavršavanje zaokružio 2013. godine stekavši zvanje doktora društvenih nauka iz područja prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Tokom dodiplomskog studija nekoliko godina je bio radno angažiran kao predavač islamske vjeronauke u osnovnoj školi „Senahid Bolić Bolo“ u Olovu, a po okončanju istog i u Uredu Muftije tuzlanskog te Općinskom organu uprave Općine Olovo. Od 2007. godine stalno je zaposlen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli na kojem danas na svim ciklusima studija predaje više predmeta iz uže naučne oblasti Krivičnog prava, te obnaša funkcije prodekana za naučno-istraživački rad, voditelja doktorskog studija, kao i glavnog urednika časopisa „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“.

Povremeno je angažiran kao gostujući predavač na magistarskim (II ciklus) i doktorskim (III ciklus) studijama na pravnim fakultetima univerziteta u Sarajevu i Zenici te kao edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine. Također, trenutno obnaša funkciju sudije Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao i člana Nezavisne komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH.

Predmet njegovog naučnog interesovanja vezan je za područja maloljetničkog krivičnog prava, sistema krivičnih sankcija, kao i procesuiranja genocida i drugih zločina protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Do sada je kao (ko)autor objavio dvije knjige i dvadesetak naučnih i stručnih  radova.