A+ A A-

prof.dr. Sulejman Topoljak, član

sulejman topoljak

Sulejman (Mehmeda) Topoljak

Datum u mjesto rođenja:  07.04.1963. godine, Lupac, Vitez, BiH.

 mob. +387 61737052

e-mail: sulejman.topoljak@hotmail.com

Obrazovanje

Osnovni studij (1986-1990. Islamski pravni fakultet, Jordanski univerzitet, Amman, Jordan).

Magistarski studij (1990-1995 Islamski pravni fakultet, Jordanski univerzitet, Amman, Jordan).

Doktorski studij (1999. god. Jordanski univerzitet, Amman, Jordan)

-1988-1983 Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo (pet godina).

-1986-1990. Islamski pravni fakultet, Jordanski univerzitet, Amman, Jordan. (Fakultet)

-1990-1995 Islamski pravni fakultet, Jordanski univerzitet, Amman, Jordan. (Magistrirao iz oblasti islamsko-pravne politike).

-1999. god. Jordanski univerzitet, Amman, Jordan. (Doktorirao iz oblasti islamsko-pravnih nauka).

Radno iskustvo:

- 1993. Profesor Ahlaka u medresi dr. Ahmed Smajlović, Zagreb, Hrvatska.

- 1995. profesor Akaida, Tefsira, Hadisa i Fikha u medresi Omer b. Hattab El-Faruk, Beč, Austrija.

Trenutno radi kao redovni profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću na predmetima: Uvod u nauku Kur'ana, Osnovi tefisira, Osnovi islamskog vjerovanja, Uvod u islamsko vjerovanje, Savremena fikhska pitanja, Ljudska prava i slobode i islama i Sisrtem zaštite i prevencije u islamu.

- Od 2002. gostujući profesor na Fakultetu za islamske studije, Novi Pazar, R Srbija, na predmetima: Osnovi šerijatskog prava, Šerijatsko porodično pravo, Metodologija islamskog prava (Usuli fikh, I i II), Šerijatske intencije, Uporedno pravo, Šerijatske pravne teorije, Savremena fikhska pitanja, Uporedno islamsko pravo.

- Redovni profesor na Postdiplomskim studijama na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na katedri za islamistiku, Islamsko pravo i metodologija islamskog prava, R. Srbija.

- Bio član Upravnog odbora Bihaćkog univerziteta.

- Član Upravnog odboraIislamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

- Član savjeta lista Novi horizonti.

- Bio prodekan za nastavu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

- Član Senata Univerziteta u Bihaću.

- Bio voditelj odsjeka za Master studije na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.

Bibliografija

Doktorska disertacija: (Država u islamu sa stanovišta njena uspostavljanja, osnovnih njenih dijelova, funkcija i nestanka, uporedna studija sa međunarodnim pravom)

-1999. god. Jordanski univerzitet, Amman, Jordan.

Magistarska teza: (Političke norme za islamske manjine u islamskom pravu)

-1990-1995 Islamski pravni fakultet, Jordanski univerzitet, Amman, Jordan.