A+ A A-

Zekat: Zaključivanje samo na osnovu asocijacija

U životu savremenog čovjeka sve je manje vremena za razmišljanje i sve veća potreba za brzim zaključivanjem i donošenjem sudova o stvarima i događajima koji ga okružuju.  Iz godine u godinu sve je veći značaj asocijacija kao psihološkog procesa povezivanja pojmova i stvaranja mentalnih veza u smislu sličnosti, bliskosti ili suprotnosti, koje su, u slučaju čovjeka današnjice, brza reakcija na pojavu određenog pojma u njegovoj glavi. Savremeni čovjek, uglavnom, i ne ide dalje od brzog zaključivanja na osnovu asocijacija, bez dubljeg promišljanja stvarnog značenja pojmova.   Kao i kod većine pojmova i pojava takav je slučaj i prilikom susretanja i sa značajnim religijskim pojmovima.  Uzimajući u obzir činjenicu da manje od jedne petine zekatnih obaveznika , pripadnika Islamske zajednice u BiH, na odgovarajući način ispunjava obavezu davanja zekata i da vrlo često možemo čuti neodgovarajuće, pa često i neprimjerene i apsolutno neprihvatljive diskusije o ovom islamskom šartu, očigledan je problem nedostatka adekvatnih informacija i stvaranja neodgovarajućih asocijacija, što se reflektira kroz pomenuti neodgovarajući odnos koji, nažalost, nije samo vezan za zekat već i za ostale islamske šarte u manjoj ili većoj mjeri. Ako bismo htjeli slikovito prikazati kako bi to jedan punoljetni, pametni musliman ili muslimanka trebao perceptirati pojam zekata  i koje bi asocijacije trebale biti vezane za njega, mogli bismo to prikazati na slijedeći način:

zekat-asocijacije

Idealno bi bilo da musliman na pomen pojma zekat u svojoj glavi dobije sliku gore navedenog prikaza, što bi bilo poimanje ovog pojma u skladu sa porukama i uputama Kur'ana, hadisa i drugih priznatih izvora islama. Također, obaveza je svakog muslimana da traga za odgovarajućim informacijama o temeljima i stubovima svoje vjere, tako da bi svaki musliman, na osnovu manjeg ili većeg znanja o pojmu zekata, morao imati barem jedan dio navedenih asocijacija u svojoj glavi, prilikom susreta sa tim pojmom. Da bi bio sposoban da perceptira zekat na ovakav način, musliman mora imati na umu slijedeće činjenice:

1. Zekat je farz, stroga obaveza, za svakog punoljetnog, umno zdravog, slobodnog muslimana čija imovina dostiže ili prelazi vrijednost nisaba. Dokaz za ovu tvrdnju su brojni Kur'anski ajeti i hadisi, a najizravniji je: ''Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš...'' (Et-Tevbe 103) Također, Muhammed alejhi selam je rekao: "Zaista se pravo na život i imovinu zasniva na izvršenju obaveza, a obaveza koja se nalazi u imovini je zekat." (Fethul-bari, 3/263)

2. Zekat je islamski šart, treći stub islama, po važnosti odmah nakon namaza, jer na dvadeset i osam ajeta u Kur'anu zekat se kao obaveza, navodi zajedno sa namazom, a Muhammed alejhi selam, kada je upitan šta je islam, rekao je: ''Islam je da posvjedočiš da nema drugogo boga osim Allaha i da je Muhammed (alejhi selam) Njegov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i obaviš hadždž, ukoliko si u mogućnosti‘. (Buharija, Muslim)

3. Zekat je najbolji način čišćenja imovine muslimana, jer je čišćenje jedno od značenja pojma zekat , kao što je to i navedeno u ajetu u kojem se naređuje izvršavanje ove obaveze: ''Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti, a Allah sve čuje i sve zna.'' (Et-Tevbe 103) Hakim u Mustedreku navodi hadis:''Allah je propisao zekat da se njime očisti postojeći dio vašeg imetka, a nasljedstvo odredio u imecima koji ostaju iza vas."

4. Zekatom se osigurava i štiti imovina muslimana, davaoca zekata,  kao što se štiti i cjelokupna zajednica od raznoraznih nepogoda i nesreća, što je istaknuto u hadisima: ''Osigurajte svoju imovinu davanjem zekata'' (Ebu Davud), ''Zekat se nikada nije pomiješao sa bilo kojim dijelom imetka, a da ga nije uništio i učinio da se raspadne''.(Bejheki) ''Nema naroda koji ne daje zekat, a da ga Allah neće kazniti raznim nesrećama, glađu i sušom.'' 

5. Zekatom se unapređuje imovina muslimana i stvaraju se predpostavke za njeno uvećavanje.  Također,  zekat je jedna od najboljih investicija muslimana, a plodovi te investicije ubiru se i na ovom i na budućem svijetu.  Uzvišeni  Allah kaže: '' Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa (imetak osobe koja daje zekat i sadaku).'' (El-Beqara 276) i

'' Reci: Zaista,moj Gospodar opskrbu obilnu daruje među Svojim robovima kome hoće,ali im i uskraćuje; što god vi utrošite,On će nadoknaditi,jer najbolji Opskrbnik On je!"(Saba,39).

 Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Muhammed alejhi selam rekao: "Ko da sadaku koja iznosi vrijednost jedne datule, stečene na halal način, a Uzvišeni Allah i ne prima ništa drugo osim onoga što je stečeno na dozvoljen, halal način, Allah će je uzeti u Svoju ruku, a zatim će je gajiti za njenog vlasnika, kao što neko od vas gaji i brine se o malom ždrijebetu, sve dok ne postane kao brdo." (Buharija, O zekatu, 1410.) 

6. Zekatom se potvrđuje vjera i pripadnost zajednici muslimana. Sinonim za pojam zekat u Kur'anu i brojnim hadisima je riječ sadaka (sadeqah), a taj pojam određeni islamski učenjaci definišu kao davanje određene robe ili novca, u ime Boga, kao izražavanje potpune vjere i potvrde vjerovanja u proživljenje i drugi svijet, a Muhammed alejhi selam je rekao: ''Sadaka je dokaz i potvrda''. (Muslim)

7. Za odgovarajuće ispunjavanje obaveze zekata potreban je sistem organiziranog prikupljanja i raspodjele na što upućuje praksa Muhammeda alejhi selam, koji je posebnu pažnju pridavao odabiru prikupljača zekata i organizaciji prikupljanja i raspodjele zekata, kao i dio ajeta iz sure Et-Tevbe u kojem se govori o osam kategorija osoba koje mogu primiti zekat, a gdje se kao treća kategorija navode prikupljači zekata. 

8. Ispunjavanjem obaveze davanja zekata musliman iskazuje i svoju solidarnost sa osobama koje imaju određenu potrebu. Tako u šezdesetom ajetu sure Et-Tevbe Uzvišeni Allah kaže: ''Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i

za otkup iz ropstva, i prezaduženim i u svrhu na Allahovom putu, i putniku namjerniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i mudar je.''Kako se može vidjeti iz ovog  Kur'anskog ajeta pet je kategorija osoba koje imaju određenu potrebu, dvije su kategorije od općeg interesa za zajednicu muslimana, dok je jedna kategorija tehničkih lica, prikupljača zekata.  

9. Musliman koji ispuni  obavezu davanja zekata dobit će odgovarajuću nagradu kako na ovom tako i na budućem svijetu što je istaknuto u brojnim ajetima kao što su ajeti:''Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. -  A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.‘‘ (El-Baqara 261")

‘'' Ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,i koji zekat daju‘‘ (El-Mu‘minun 1-4)

Također, i Muhammed alejhi selam je u nekoliko navrata govorio o nagradama za muslimane koji daju zekat, pa je između ostalog rekao da onaj ko daje zekat tražeći Allahovu dž.š. nagradu bit će nagrađen.  Od Omera r.a. se prenosi da je Muhammed alejhi selam rekao:''Neće čovjek na lijep način davati sadaku, a da Allah neće na lijep način postupiti prema onima koje on ostavlja iza sebe."(Ibn Mubarek,Ed-Dejlemi i Ibn Šahin). 

Nažalost, još uvijek je veliki broj pripadnika Islamske zajednice koji na zekat gledaju potpuno suprotno i imaju dijametralno suprotne prikaze u svojoj glavi. Tako vrlo često možemo čuti da veliki broj njih na pomen pojma zekat ima slijedeće asocijacije: trošak, nepotrebni trošak, neobavezno davanje, obična sadaka, zekat=sadekatu-l-fitr (vitre),  porez =zekat, sredstvo samopromocije i marketinga, PDV Islamske zajednice... Pored toga što je jako opasno i sa stanovišta šerijata neprihvatljivo  za jedan islamski šart trvrditi da je neobavezan,  čime se dovodi u pitanje i sama pripadnost islamu, neprihvatljivo i po dobrobit cjelokupnog društva i zajednice pogubno je neodgovarajuće poimanje ovog islamskog šarta i obaveze muslimana. Uspjeh jedne muslimanske zajednice danas, mogao bi se, između ostalog, mjeriti i brojem onih koji su navedeni u prvoj grupi ljudi, koji na pomen pojma zekat dobijaju kompletnu sliku ili neke od gore navedenih asocijacija. Stoga je jako važno da oni koji imaju odgovarajuće informacije, asocijacije i sudove o ovom pojmu podijele ta svoja saznanja i ubjeđenja sa drugima i na taj način daju svoj doprinos stvaranju odgovarajućeg odnosa cjelokupne zajednice prema tako značajnoj obavezi za život muslimana.

Elnur Salihović