A+ A A-

Prijava za odlazak na hadž 2017.g / 1438. h.g.

  • Published in
  • Kategorija: BiH

 08 05 2017 02 hadz oglas 1

Potrebna dokumentacija za prijavu:

-  uplatnica;

-  sve hadžije moraju posjedovati bh. pasoš;

-  važeći pasoš, sa rokom važenja najmanje do 01.03.2018. godine;

-  u pasošu moraju biti prazne najmanje dvije uporedne stranice;

-  žuti karton koji ne smije biti stariji od tri godine, (ACW135Y, kao dokaz primljene vakcine); - 3 fotografije 3,5 x 4,5 kao za pasoš (glava mora zauzimati dvije trećine fotografije, pozadina

fotografija mora biti bijele boje)

-  2 fotokopije pasoša u boji (stranica na kojoj se nalazi slika)

-  za žene, koje su mlađe od 45 god. obavezan je mahrem ( otac, brat, muž, amidža, daidža, svekar, sin ili djed), u prijavi dostaviti original vjenčani ili rodni list;

-  potvrde za mahrema - pratioca moraju biti originalne, prevedene na arapski jezik i ovjerene od strane sudskog tumača;

Način popunjavanja formulara:

-  formular popuniti čitko latiničnim štampanim slovima;

-  sliku zalijepiti u prostor predviđen za nju tako da niti jedan dio slike ne pređe na crno polje;

-  potpis hadžije ne smije preći na crno polje;

-  stručna sprema treba biti jedna od slijedećih: NKV, KV, VKV, SSS, VŠS, VSS

-  ako hadžija putuje kao bedel potrebno je u odgovarajuće polje zaokružiti DA te navesti ime osobe za koju hadžija putuje;

-  hadžija sam odgovara za ispravnost podataka;

-  potrebno je navesti validne brojeve telefona;

-  Muftijstvo potpisom odgovorne osobe i svojim pečatom garantuje za ispravnost popunjavanja formulara kao i kompletnost dokumentacije;

-  sva polja na formularu moraju biti popunjena osim polja "Želi da putuje sa";

-  polje "Želi da putuje sa" može sadržavati SAMO JEDNO ime i prezime;

-  u slučaju potrebe za ličnim pratiocem uz navođenje njegovog imena i prezimena, obavezan je i potpis osobe koja je pratilac.

-  pozadina formulara sa izjavom hadžije obavezno mora biti potpisana kao i prednja strana, u protivnom formular i prijava će se smatrati nepotpunim i nevažećim.

Rijaset IZ u BiH, Ured za hadž i umru Upute i napomene - Aplikacijski formular za odlazak na hadž,

Potrebna dokumentacija za prijavu:

-  uplatnica;

-  sve hadžije moraju posjedovati bh. pasoš;

-  važeći pasoš, sa rokom važenja najmanje do 01.03.2018. godine;

-  u pasošu moraju biti prazne najmanje dvije uporedne stranice;

-  žuti karton koji ne smije biti stariji od tri godine, (ACW135Y, kao dokaz primljene vakcine); - 3 fotografije 3,5 x 4,5 kao za pasoš (glava mora zauzimati dvije trećine fotografije, pozadina

fotografija mora biti bijele boje)

-  2 fotokopije pasoša u boji (stranica na kojoj se nalazi slika)

-  za žene, koje su mlađe od 45 god. obavezan je mahrem ( otac, brat, muž, amidža, daidža, svekar, sin ili djed), u prijavi dostaviti original vjenčani ili rodni list;

-  potvrde za mahrema - pratioca moraju biti originalne, prevedene na arapski jezik i ovjerene od strane sudskog tumača;

Način popunjavanja formulara:

-  formular popuniti čitko latiničnim štampanim slovima;

-  sliku zalijepiti u prostor predviđen za nju tako da niti jedan dio slike ne pređe na crno polje;

-  potpis hadžije ne smije preći na crno polje;

-  stručna sprema treba biti jedna od slijedećih: NKV, KV, VKV, SSS, VŠS, VSS

-  ako hadžija putuje kao bedel potrebno je u odgovarajuće polje zaokružiti DA te navesti ime osobe za koju hadžija putuje;

-  hadžija sam odgovara za ispravnost podataka;

-  potrebno je navesti validne brojeve telefona;

-  Muftijstvo potpisom odgovorne osobe i svojim pečatom garantuje za ispravnost popunjavanja formulara kao i kompletnost dokumentacije;

-  sva polja na formularu moraju biti popunjena osim polja "Želi da putuje sa";

-  polje "Želi da putuje sa" može sadržavati SAMO JEDNO ime i prezime;

-  u slučaju potrebe za ličnim pratiocem uz navođenje njegovog imena i prezimena, obavezan je i potpis osobe koja je pratilac.

-  pozadina formulara sa izjavom hadžije obavezno mora biti potpisana kao i prednja strana, u protivnom formular i prijava će se smatrati nepotpunim i nevažećim.

FaceBook