A+ A A-

Uprava za vjerske poslove

Uprava za vjerske poslove

Direktor Uprave za vjerske poslove je mr. Nusret Abdibegović

Sjedište: Ulica Zelenih beretki 17, 71 000 Sarajevo

Tel./fax: 033/533-172

Email: uprava.vp@rijaset.ba 

Član 19 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Uprave za vjerske poslove na sljedeći način:

- Uprava za vjerske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području vjerskog života Islamske zajednice, koji se odnose na:

a) imamet; hatabet; mektebsku nastavu; hifz Kur'ana; posebne programe: daru-l-Kur'an, daru-l-hadis; zekat; sadekatu-l-fitr; hadž; umru; dženazu; ramazan; Bajrame; mubarek-noći; šerijatska vjenčanja; akiku; nadijevanje muslimanskih imena; sunetluk; obdaništa; programe za mlade; obuku odraslih; programe za žene; vjerske programe u oružanim snagama, policiji, zatvorima, bolnicama, kolektivnim boravcima; mevlude; tevhide; zikrove; vazove; predavanja; saradnju sa derviškim ustanovama/tarikatskim udruženjem; programe bošnjačkih dovišta; temelj; sljeme, useljenje; odnose sa džematom; članarinu; uvakufljavanje i razvijanje kulture uvakufljavanja; sadaku i sergiju; halal standarde; islamsko bračno savjetovanje; islamsko porodično savjetovanje; programe podrške jetimima; pripremu i realiziranje programa za osobe s posebnim potrebama; vjerske sadržaje u vjerskom turizmu i dr;

b) izradu strategija, planova i programa, projekata, izvještaja, te vođenje ovih aktivnosti na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz svoje nadležnosti; saradnju s nadležnom upravom na izradi sadržaja nastavnih planova, programa i udžbenika vjeronauke u javnim i privatnim školama;

c) inspekciju; nadzor; propisivanje sadržaja i organiziranje stručnih ispita za imame, hatibe, muallime i muallime; praćenje razvoja kadrova; predlaganje imenovanja, raspoređivanja i razrješenja imama, hatiba, muallima i muallima, vaiza; takmičarske, društvene i sportske programe za učesnike u obučavanju i projektima koje vodi Uprava;

d) izradu kriterija i standarda za ocjenjivanje rada imama, hatiba, muallima, muallima, vaiza i ocjenjivanje njihova rada; provođenje propisa o pitanjima iz svoje nadležnosti; pripremanje i predlaganje propisa iz svoje nadležnosti; uspostavu baze podataka iz svoje nadležnosti; kategorizaciju i vođenje registara džemata i medžlisa; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Uprava za vjerske poslove vrši nadzor nad poslovima i radom Ureda za zekat, Agencije za certificiranje halal kvalitete i Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS), kao organizacionim jedinicama i ustanovama Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Biografija direktora mr. Nusreta ef. Abdibegovića

Nusret Abdibegović rođen je 18. novembra 1957. godine u Pruscu kod Donjeg Vakufa gdje je i pohađao osnovnu školu. Srednje obrazovanje stekao je u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu 1977. godine. Diplomirao je na Šerijatskom fakultetu Univerziteta u Medini 1986. godine, a magistrirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2002. godine. Oženjen je i ima dvoje djece.

Prvo radno iskustvo stekao je radeći kao imam u džematu Glavice Medžlis Islamske zajednice Bugojno od 1977. do 1978., a kao imam radio je još u u džematu Voljevac, džematu Hadžialibegove džamije te Sulejmanije džamije. U periodu od 1987. do 1993. Bio je glavni imam za područje Medžlisa Travnik, Novi Travnik i Vitez, a od 1993. do 2014. godine obnašao je dužnost muftije travničkog. Govori arapski jezik.

U periodu od 1994. do 2013. godine dodatno je angažovan kao profesor u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku, predsjednik Upravnog odbora iste, predsjednik Organizacionog odbora Dani Ajvatovice, glavni vodić hadžija kopnenim putem, član Komisije za hadždž, šef Ureda za hadždž, član Vijeća za fetve, član Rijaseta, predsjednik Disciplinske komisije Rijaseta.

Učesnik je nekoliko naučnih skupova i konferencija od kojih su najznačajnije Ajvatovica '94- simpozij hadisa; Ajvatovica '95-Bog neće izmjeniti stanje jednog naroda dok se taj narod ne izmjeni u sebi; Euro-azijska šura; islamska tradicija Bošnjaka, izvori, razvoj, institucije i perspektive; Život i djelo dr. Ahmeda Smajlovića; program rada kandidata za reisu-l-ulemu Islasmke zajednice u BiH, Međunarodni samit o miru i pomirenju. Autor je udžbenika za medrese Fikh 1 i 2, te brojnih članaka, a neki od njih su: Bajramske radosti, stradanja i zaboravi; Muhammed a.s.-učitelj i odgajatelj duše; Kodeks porodičnog prava, Džamija,džemat i hutba; srednjovjekovna Bosna-Traganje za identitetom.