Logo

Medžlisi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Status medžlisa u ustrojstvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini definiran je članovima 39, 40, 41. i 42. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovni.

Medžlis je organizaciona jedinica Islamske zajednice koja u pravilu obuhvata sve džemate na teritoriji jedne općine ili najmanje sedam džemata koji čine povezanu cjelinu.

Odluku o osnivanju novog medžlisa ili pripajanju postojećeg medžlisa drugom medžlisu donosi Sabor na prijedlog Rijaseta.

Glavni imam je nadležan i odgovoran za organizaciju i izvršavanje vjerskih poslova i aktivnosti na području medžlisa i odgovoran je za rad imamā, hatibā i muallimā.

Glavnom imamu u radu pomaže savjet, čiji se sastav i način rada uređuje aktom iz Člana 40. Ustava IZ u BiH. Glavni imam predstavlja medžlis u poslovima iz stava (1) ovog člana. Glavni imam u pitanjima vjere odgovoran je muftiji, a u administrativnim stvarima odgovoran je izvršnom odboru medžlisa. Nadležnosti glavnog imama u dijaspori definiraju se posebnim aktom koga donosi Sabor.

Glavnog imama imenuje, premješta i razrješava dužnosti reisu-l-ulema na prijedlog muftije. Mandat glavnog imama traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja. 

Organi medžlisa su: skupština i izvršni odbor. Skupštinu medžlisa čine izabrani zastupnici džemata. Skupština medžlisa:

- bira radno predsjedništvo koje rukovodi radom skupštine,

- bira članove izvršnog odbora medžlisa,

- daje opće smjernice za rad izvršnog odbora medžlisa,

- usvaja godišnji plan i izvještaj o radu izvršnog odbora medžlisa,

- daje saglasnost na prijedlog budžeta i završni račun medžlisa.

Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području medžlisa. Broj članova izvršnog odbora medžlisa određuje se prema broju pripadnika Islamske zajednice na području medžlisa i ne može biti manji od pet niti veći od petnaest.

Glavni imam medžlisa je član izvršnog odbora medžlisa po položaju.

Izvršni odbor medžlisa:

- izvršava odluke i provodi uputstva viših organa Islamske zajednice,

- stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa,

- nadzire rad džematskih odbora i daje im uputstva za rad,

- brine se o prihodima i imovini Islamske zajednice,

- daje prijedloge za postavljanje i razrješenje imama, hatiba i muallima,

- podnosi izvještaj o radu.

Izvršni odbor medžlisa ima predsjednika. Predsjednik predstavlja i zastupa medžlis i rukovodi radom izvršnog odbora.

Na području Bosne i Hercegovine djeluje 88 medžlisa:

- Medžlis IZ Banja Luka - Medžlis IZ Konjic
- Medžlis IZ Banovići - Medžlis IZ Kotor varoš
- Medžlis IZ Bihać - Medžlis IZ Kozarac
- Medžlis IZ Bijeljina - Medžlis IZ Livno
- Medžlis IZ Bosanska Dubica - Medžlis IZ Ljubuški
- Medžlis IZ Bosanska Gradiška - Medžlis IZ Maglaj
- Medžlis IZ Bosanska Kostajnica - Medžlis IZ Modriča
- Medžlis IZ Bosanska Krupa - Medžlis IZ Mostar
- Medžlis IZ Bosanski Brod - Medžlis IZ Mrkonjić Grad
- Medžlis IZ Bosanski Kobaš - Medžlis IZ Novi Travnik
- Medžlis IZ Bosanski Novi - Medžlis IZ Odžak
- Medžlis IZ Bosanski Petrovac - Medžlis IZ Olovo
- Medžlis IZ Bosanski Šamac - Medžlis IZ Orašje
- Medžlis IZ Bratunac - Medžlis IZ Prijedor
- Medžlis IZ Brčko - Medžlis IZ Prnjavor
- Medžlis IZ Breza - Medžlis IZ Prozor
- Medžlis IZ Bugojno - Medžlis IZ Puračić Lukavac
- Medžlis IZ Busovača - Medžlis IZ Rogatica
- Medžlis IZ Bužim - Medžlis IZ Rudo
- Medžlis IZ Cazin - Medžlis IZ Sanski Most
- Medžlis IZ Čajniče - Medžlis IZ Sarajevo
- Medžlis IZ Čapljina - Medžlis IZ Srebrenica
- Medžlis IZ Čelić - Medžlis IZ Srebrenik
- Medžlis IZ Derventa - Medžlis IZ Stolac
- Medžlis IZ Doboj - Medžlis IZ Teočak
- Medžlis IZ Donji Vakuf - Medžlis IZ Teslić
- Medžlis IZ Foča - Medžlis IZ Tešanj
- Medžlis IZ Fojnica - Medžlis IZ Tomislavgrad
- Medžlis IZ Glamoč - Medžlis IZ Travnik
- Medžlis IZ Goražde - Medžlis IZ Trebinje
- Medžlis IZ Gornja Tuzla - Medžlis IZ Tuzla
- Medžlis IZ Gornji Vakuf - Medžlis IZ Ustikolina
- Medžlis IZ Gračanica - Medžlis IZ Vareš
- Medžlis IZ Gračanica/Visoko - Medžlis IZ Velika Kladuša
- Medžlis IZ Gradačac - Medžlis IZ Visoko
- Medžlis IZ Jablanica - Medžlis IZ Višegrad
- Medžlis IZ Jajce - Medžlis IZ Vitez
- Medžlis IZ Janja - Medžlis IZ Vlasenica
- Medžlis IZ Kakanj - Medžlis IZ Zavidovići
- Medžlis IZ Kalesija - Medžlis IZ Zenica
- Medžlis IZ Kaljina - Medžlis IZ Zvornik
- Medžlis IZ Kiseljak - Medžlis IZ Žepa
- Medžlis IZ Kladanj - Medžlis IZ Žepče
- Medžlis IZ Ključ - Medžlis IZ Živinice

Općim aktom koga donosi Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uređuju se pitanja vezana za medžlis. Kad Rijaset Islamske zajednice utvrdi da izvršni odbor medžlisa ne obavlja svoje djelatnosti u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice, donijet će odluku o njegovom raspuštanju i naložiti skupštini medžlisa da izabere novi izvršni odbor medžlisa u roku od 60 dana. Do izbora novog izvršnog odbora medžlisa poslove će obavljati povjereništvo od tri člana koje imenuje Rijaset Islamske zajednice.


Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.